Fotó: T. Szántó György/Demokrata
Hirdetés

– Sopron fontos megyei, sőt, regionális köz­pont volt gazdasági erejének, élénk kereskedelmének és kulturális kisugárzásának köszönhetően. Milyen szerepe volt az egyetemistáknak a csatákban?

– Az egyetemnek a trianoni diktátum miatt menekülnie kellett a felvidéki Selmecbányáról, 1920-ban a teljes tanári kart és a hallgatókat Sopron városa, élén Sopronyi-Thurner Mihály polgármesterrel fogadta be. A nemzetközi poli­ti­kai színtéren hamarosan kérdésessé vált a város hovatartozása, azonban a lakók erősen ragaszkodtak Sopron ma­gyar mivoltához. Az első, augusztus 28-i ütközetben a diákok Kaszala Károly re­pü­lős főhadnagy, első világháborús vadászpilóta vezetésével harcoltak Cinfalva térségében. Ko­moly haditettnek számított, hogy elfogták Robert Dawyt, Burgenland újonnan kinevezett kormány­biz­tosát. A szeptember 8-i ütközet hajnali háromnegyed ötkor kezdődött, az egyetemi hallgatók a brenn­bergi vasúti töltést rohamozták meg. Súlyos veszteségeket szenvedtek, de megfutamították az osztrákokat, akik mene­kü­lés közben gyorsan felkapaszkodtak egy gőzmozdonyra, és meg sem álltak Bécsújhelyig. A két győz­tes ágfalvi csata megnyitotta az utat a diadalmas népszavazás felé.

– Voltak egyetemista áldozatai az ütközeteknek?

– Két hallgató, Machatsek Gyula és Szecsányi Elemér hősi halált halt, Held Károly megsebesült, vala­mint további hét diák könnyebb sérülésekkel került kórházba a harcok végeztével. Meg kell emlékez­nünk Phem Ferenc szombathelyi önkéntesről is, aki, bár nem az egyetem hallgatója volt, szintén éle­tét adta Sopronért.

Korábban írtuk

– Milyen hagyományai vannak a csatákhoz fűződő megemlékezéseknek az egyetemen?

– Minden évben lerójuk kegyeletünket a Botanikus kertben található Őrtüzek obeliszknél. Idén, a csa­ták centenáriumán azonban csatlakozunk a városi rendezvényekhez is, hiszen a harcok és a de­cem­beri népszavazás sikere a város és az egyetemisták közös és elévülhetetlen érdeme. Egyébként a hall­ga­tók aktív résztvevői és segítői voltak a decemberi népszavazásnak is. A központban álló Esterházy-palotába érke­zett Bécsből az a telefonhívás, amely a népszavazás eredménye felől érdeklődött. A szavazatszámláló bi­zottság válaszul kitartotta a telefonkagylót az ablakon, és a bécsi urak hallhatták, amint a tömeg azt skandálja odakint, hogy Sopron magyar marad!

– Milyen rendezvények színesítik majd a Hűség 100 programot?

– Szeptember 7-én leleplezzük Herpay Imre professzor úr szobrát, ő az Erdőmérnöki Kar dékánja volt. Szeptember 8-án reggel az Őrtüzek obeliszknél folytatódik a rendezvénysorozat, majd emléktáblát a­va­tunk a Sopronban tanult, egykori bányamérnök hallgatók tiszteletére. Ezt követően az intézmény köz­ponti tanévnyitójára kerül sor, ko­ra délután pedig egy kocsányos tölgy csemete elültetésével felavatjuk az egyetemi Hűségerdőt, ahol a jö­vő­ben minden beiratkozott hallgatónk után ültetünk egy-egy újabb fát. Ez évente legalább ezer új fa­csemetét jelent. Ágfalván is lesz egy ünnepi esemény, itt emléksziklát leplezünk le a Ház-hegyen. Másnap, szep­tember 9-én következik a száz kilométeres Hűségfutás, az egyetem bo­ta­nikus kertjében kijelölt pályán. Ezen a váltóversenyen az óvodásoktól az egyetemi hallgatókon át a soproni polgárokig, min­denki részt vehet.

– Mennyire élő az ágfalvi csata emléke a mai soproni polgárok tudatában?

– Emblematikus emlékeseménnyé vált a száz évvel ezelőtti népszavazás, Sopron ma is büszkén viseli a Leghűségesebb város címet. Az egyetemen a firmák, vagyis a felsőbb éves hallgatók minden tanév elején elkezdik a balekok, azaz elsőévesek oktatását, ami azt jelenti, hogy próbák elé állítják, vizsgáztatják őket, akik így megismerkednek az egyetem és a város történelmével, benne a száz évvel ezelőtti eseményekkel is. Amúgy a balek és az őt támogató fir­ma között életre szóló kapcsolat alakul ki, és ez Selmeci diákhagyományok címen az UNESCO kul­turális örökségének része lett.

Fotó: Fortepan / Vargha Zsuzsa

– Nagyot változott az egyetem, mióta átköltözött Selmecbányáról. Hány karuk van most?

– Négy karunk van, úgymint a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar, az Erdőmérnöki Kar, a Benedek Elek Pedagógiai Kar és a Lámfalusssy Sándor Közgazdaságtudományi Kar. Ez év február 1-től pedig már az Erdészeti Tu­do­mányos Intézet is az intézményünk szerves része. A Soproni Egyetemen 2700-2800 hallgató tanul.

– Mekkora, illetve milyen az egyetem regionális hatóköre és szerepe?

– Magyarország 2004-es uniós csatlakozása óta megerősödött az együttgondolkodás Sopron és Burg­en­land között. Egyébként pedig az intézmény léte, tevékenysége kihat a város és a régió kultúrájára és minden rez­dü­lé­sére.

– Innen nézve, ahol az oktatás egyik fő profilja szorosan kötődik a természethez, mennyire látják jelentősnek a környe­zet­­védelem térnyerését a közbeszédben?

– Évszázados probléma ez, amely az amerikai tömegtermelés megindulásával kezdődött a XX. század ele­jén, és a globalizációval teljesedett ki. A Föld, a természetes ökoszisztéma azonban azonnal vissza­jel­ez. A lényeg, hogy objektív tudományossággal kell keresni a megoldásokat.

– A megemlékezés keretében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest az egyetem díszpolgárává a­vat­ják. Mivel érdemelte ki ezt a címet?

– Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító diplomát szerzett a Soproni Egyete­men 2014-ben. Évtizedek óta segíti és támogatja az egyetem fejlődését, továbbá döntő szerepet vállalt abban is, hogy Alma materünk megőrizhette történelmi önállóságát a felsőoktatás modellváltásakor.