Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, munkára, tisztességes és rendszeres jövedelemre, lakásra van szükség – áll közös nyilatkozatukban, melyet Nemesszeghy György (KSZM), Barabás Gyula (MHSZ), Salga István (IJÁSZ) elnök, és Simó Endre, az MSZF szervezője írt alá.

A „Civilek a lakhatási jogért, az otthonteremtésért, a megélhetésért” c. közös dokumentum szerint közös céljuk, hogy minden magyar állampolgár és hazánkban törvényesen letelepedett külföldi alanyi jogon juthasson fedélhez bérlemény vagy tulajdon formájában, és bírói ítélet nélkül senkit se lehessen kilakoltatni jogszerűen birtokolt egyetlen otthonából, ha fizetésképtelenné vált a törvényben előírt önhibáján kívül.

Kezdeményezik, hogy az otthonvesztés folyamatának feltartóztatásáért az új parlament első intézkedései között alkosson törvényt a kilakoltatások tilalmáról, a magáncsőd-családi csőd intézményesítéséről. Otthonteremtésen hosszú távú állami lakásépítési, lakás felújítási, lakássá átalakítási és energiatakarékossági programot értenek, amely kiszámítható és fenntartható lakhatást biztosít az embereknek.

Központi elemének a szociális bérlakás-építési programot tartják, amelynek alapelemeit a Társaság a Lakhatásért Egyesület (TLE) már kidolgozta, és amellyel az a céljuk, hogy jutányos lakbér fejében olyanok is lakáshoz juthassanak, akiknek nincs pénzük arra, hogy lakást vásároljanak maguknak. Az államilag irányított bérlakás-építési program önmagában is dinamizálná az építőipart, ezzel növelné a foglalkoztatást. De ahhoz, hogy a lakhatási jog maradéktalanul érvényesülhessen, átfogó munkahelyteremtésre van szükség, teljes foglalkoztatásra kell törekedni – írják.

Üdvözlik az egy millió munkahely teremtéséről szóló tervet, és kezdeményezik, hogy a program végrehajtására ne tíz évet kelljen várni, hanem rövidebb idő alatt valósuljon meg. A munkahelyteremtésre elsősorban a mezőgazdaságban, a vízgazdálkodásban, a feldolgozó iparban és az építőiparban látnak lehetőséget. Segélyszemlélet helyett munkát és tisztességes bért akarnak.

Ennek érdekében kezdeményezik, hogy a megtermelt javak újraelosztását szolgáló adórendszert módosítsák a bérből és fizetésből élők, a fellendülést elősegítő vállalkozók és az értéket teremtők javára. „Társadalmilag tarthatatlannak ítéljük a fennálló elosztási rendszert, mert a tőkéből származó jövedelmeknek biztosít elsőbbséget a társadalmi szükségletek kielégítésével szemben” – írják.

Az elosztási viszonyokon mindenekelőtt a korrupció felszámolásával akarnak változtatni, hogy a felszabaduló összegeket a társadalmi célokra fordítsák. Kezdeményeik a multinacionális trösztökkel kötött szerződések újratárgyalását a profit kiszivattyúzásának korlátozásáért. Javasolják, hogy hazánk kérje az adósságterhek könnyítését is. Adóreformot sürgetnek a munkából élők érdekében, és a foglalkoztatás növeléséért. Szeretnék, ha az új munkahelyekből származó bevételeket újabb társadalmi rendeltetésű beruházásokra fordítanák.

Javasolják, hogy az EU szubszidiaritási elvét a gazdasági szférára is terjesszék ki, azaz a beruházásokban, a fejlesztésekben és a foglalkoztatás növelésében a helyi és a nemzeti vállalkozások élvezzenek elsőbbséget. A sajtótájékoztatón Simó Endre kijelentette, felajánlják segítségüket az új kormánynak, parlamentnek és szakmai szervezeteknek, hogy Magyarországon is meghonosodjék a jog a lakhatáshoz.

„Készek vagyunk azonnal tárgyalóasztalhoz ülni a leendő új kormány képviselőivel, hogy hozzáfogjunk a munkához” – mondta – majd hozzá tette, hogy ha a negatív folyamatoknak az új hatalmi felállás sem vetne véget, ugyanolyan határozottsággal lépnének fel vele szemben is, mint tették a leköszönő kormánnyal szemben, mely nem volt hajlandó foglalkozni a kérdéssel.

Simó meghívta a leendő új kormány illetékeseit arra az országos tanácskozásra, amelyet a civil szféra tervez a lakhatási jog törvénybe iktatásáról és az otthonteremtésről. Nemesszeghy György, a KSZM elnöke azt mondta, hogy „a Keresztényszociális Műhely azért csatlakozott a Civilek a lakhatási jogért, az otthonteremtésért, a megélhetésért stratégiai együttműködéshez, mert keresztények vagyunk, és világnézetünk kötelez bennünket a túlzott nyereségvágy miatt utcára taszított és megfagyásra ítélt honfitársaink szenvedéseinek enyhítésére”. Idézett a Sollicitudo Rei Socialis enciklikából: „A szolidaritás segít bennünket abban, hogy a másik emberben személyt lássunk, és ne valamiféle eszköznek tekintsük, akinek munkaképességét és testi erejét csekély bérért kizsákmányoljuk, és magára hagyjuk, ha már nem hajt hasznot”.

A rosszul szervezett, helytelen gazdaságpolitika nem tud munkahelyet teremteni, ezért a dolgozni vágyókat is, mint értéktelen szemetet kisöprik az utcára – mondta, majd így folytatta: Nem tudjuk, melyik az embertelenebb: az ártatlan honfitársaink halálra kínzása, agyonverése a sztálini rendszerben, vagy az önhibájukon kívül hajléktalanná váltak szenvedése és fagyhalála a mostaniban.

„Az ártatlanok szenvedésének elhárítására tett közös erőfeszítés hatalmas impulzus, mely képes lenne társadalmunkat összetartani és emberivé formálni. Erre pedig égetően szükségünk is lenne” – mondta Nemesszeghy György. Maráczy Zsolt, a Társaság a Lakhatásért Egyesület ügyvezetője tudatta, hogy az otthonteremtési programot részletesen a Construma kiállításon ismertetik szerdán. Az államnak fel kell vállalnia az otthonteremtést. Közvetlen feladat a kilakoltatások megszüntetése, de a lakhatási jog csak a foglalkoztatás növelésével érvényesülhet. Jó példaként említette az Ausztriában működő bérlakás-programot, mely 700-800 ezer lakást foglal magában. Barabás Gyula, a Magyar Hitelszövetség elnöke szerint fenntarthatóvá kell tenni a hitelezést. Véget kell vetni annak, hogy nevetségesen olcsón árverezzenek el lakásokat. Kockázati közösséget kell létrehozni hitelezők és hitelezettek között, az államnak pedig meg kell alkotnia a hozzá szükséges jogszabályokat.

„Reméljük, hogy az új országgyűlés törvényt alkot” – mondta -, majd annak a véleményének adott hangot, hogy megállapodásra van szükség politika és gazdaság között a társadalom érdekében, mert e tekintetben nem sok történt az elmúlt másfél évben. Salga István, az Igazságos Jogállamért Szövetség elnöke Gyóni Géza verséből idézett: azoknak, akiknél süket fülekre talált a bajba jutott emberek segélykiáltása: „Csak egy éjszakára küldjétek el őket a reménytelenségbe!” Mi nem azért vagyunk itt, hogy kérjük a lakhatást, hanem azért, mert jogunk van hozzá, hogy fedél legyen a fejünk fölött. A lakhatási joggal együtt érvényt kell szerezni az alkotmányban szereplő munkához való jognak is. „Hol érvényesül a munkához való jog?” – kérdezte. Czakó György, a KSZM vezetőségi tagja a szociális biztonság megteremtésére helyezte a hangsúlyt. „A család mindenekelőtt!” – mondta. Azt várja az új kormánytól, hogy véget vet az otthonvesztés emberpusztító folyamatának, és hozzáfog az otthonteremtéshez.