Fotó: Vogt Gergely/Demokrata
Hirdetés

– Hazánkban az 1990-es rendszerváltásig azt hazudták az iskolában, hogy a németeket üldöző dicső szovjet hadsereg 1944. szeptember 23-án Battonyánál lépte át a magyar határt és szabadította fel az országot. Ezzel szemben a valóság az, hogy az oroszok már 1944. augusztus 26-án bejöttek az akkor még hozzánk tartozó erdélyi Ojtozi-szorosnál, és nem felszabadították, hanem megszállták és leigázták hazánkat. A könyörtelen győztesek milyen sebeket ejtettek az országon és a néplélekben?

– Bár a Vörös Hadsereg valóban 1944 augusztusában lépte át az akkori magyar határt, valójában a híre jóval előbb ideért. Az emberek tudatában még élénken élt 1919, a Tanácsköztársaság időszaka, amikor saját bőrükön tapasztalhatták meg, hogy milyen a bolsevik diktatúra. A megvalósult kommunizmust pedig a Szovjetunió jelentette, ahol gyakorlatilag minden szöges ellentétben állt azzal, amit a magyarok többsége a világról gondolt. Már önmagában ez is rémisztő volt. Miután Magyarország belesodródott a második világháborúba és a keleti fronton katonáink szembekerültek a szovjetekkel, megtudták, mit is jelent az valójában, amikor ez a haderő megindul, milyen harcmodort alkalmaz, milyen kegyetlenkedéseket követ el. A magyar társadalomban volt egy elemi félelem a Vörös Hadseregtől, és hogy ez a félelem megalapozott volt, azt az új megszállók bizonyították is. Egy bosszúszomjas, megvadult, teljesen más körülmények között szocializálódott fegyveres tömeg érkezett az országba, amely senkire és semmire nem volt tekintettel. Talán a legszörnyűbb a bizonytalanság érzése lehetett. Ha valaki átvészelte is a frontot, korábban pedig nem tett semmit, ami miatt számonkérhették volna, akkor sem tudhatta, hogy mikor fogják kirabolni, elhurcolni, megölni vagy megerőszakolni. A Vörös Hadsereg kiűzte ugyan a német megszállókat, de káoszt és pusztítást hozott magával, majd alappillére lett a kiépülő kommunista diktatúrának, és leverte szabadságharcunkat 1956-ban. Ezek mély sebek, amelyek soha nem gyógyultak be igazán, ráadásul sokáig a létezésüket is tagadni kellett.

– A 47 esztendeig tartó ideiglenes uralom alatt legalább százezer katonát, tisztet és azok családtagjait kellett állandó jelleggel tisztelnünk és eltartanunk. Milyen változásokat okozott a gyarmati sors az oktatásban, a gazdaságban, a vallásban, a magyar társadalomban?

– Ha azt nézzük, hogy mit jelentett a szovjet érdekszférába tartozni, akkor azt látjuk, hogy a diktatúra hogyan nyomorította meg a társadalmat, hogyan nyomta el az egyént és a nem kommunista alapon álló közösségeket, Rákosiék, majd Kádárék milyen gátlástalanul tettek meg mindent a hatalom megszerzéséért és megtartásáért. Ez megjelent ez az élet minden szegmensében. Az oktatási rendszer ideológiai alapon épült ki, elsődleges célja pedig a rendszerhez hű, nemzeti érdekeit és értékeit feladó nemzedékek kitermelése volt. Gondoljunk bele, amíg Trianon után büszkék lehettünk arra, hogy közel ötezerrel nőtt a képzett tanítók száma, ezzel pedig európai szinten is kimagasló eredményeket sikerült elérni, addig ezeknek a pedagógusoknak a többségét a kommunisták valamilyen úton eltüntették a gyerekek közeléből, és olyan pártkáderekkel pótolták őket, akik sok esetben csak egy leckével voltak a diákok előtt. Vaskos kötetekben lehetne vizsgálni, hogyan tette tönkre a diktatúra időszaka hazánk gazdaságát; röviden annyi a lényeg, hogy akár az értelmetlen iparosításra, a tervgazdálkodás bevezetésére, a téeszesítésre, akár a Kádár-rendszer második felében a külföldi hitelek tömeges felvételére gondolunk, ezek mind-mind a rendszer fenntartását, a Szovjetuniónak való megfelelési kényszert szolgálták, nem pedig a nemzeti érdekeket. A hatalomnak a vallás, illetve az egyházak vetélytársat jelentettek, elvégre ha valaki hisz Istenben és a keresztény tanításban, akkor számára nem lehet a Párt, Marx, Lenin vagy Sztálin elfogadható. A különbség annyi, hogy amíg Rákosi üldözte és megpróbálta ellehetetleníteni az egyházakat, addig Kádár inkább megalkuvó szövetségest akart csinálni belőlük, hogy hiteltelenné váljanak. A magyarság erejét mutatja, hogy teljes sikert egyik fronton sem sikerült sem Rákosinak, sem Kádárnak elérnie.

Korábban írtuk

– A katonai megszállás mennyit számított?

– Itt nem csak arról van szó, hogy az országban folyamatosan jelen lévő szovjet csapatok adták a hatalom egyik legfőbb támaszát, közben folyamatosan visszaéléseket követtek el, ráadásul el is kellett őket tartani. A Vörös Hadsereg jelenléte és ennek legitimálása – akár a párizsi békét, akár a Varsói Szerződést nézzük – több évszázados magyar köz- és alkotmányjogi alapvetésekkel ment szembe. A magyar függetlenségnek ugyanis 1541, az ország három részre szakadása óta egyik sarkalatos pontja volt, hogy az országban nem tartózkodhatnak idegen csapatok. Ezt az 1848-as márciusi ifjak még úgy fogalmazták meg a 12 pontban, hogy „magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk”. A Vörös Hadsereg nemcsak megszállóként volt Magyarország területén, hanem a Varsói Szerződés értelmében még bizonyos szinten diszponálhatott is a magyar haderő felett. A szovjetek által elkövetett atrocitások és a tudatosan vagy a tudat alatt még mindig jelen lévő függetlenségi gondolkodás miatt az 1848-ban megfogalmazott követelés bő száz évvel később, 1956-ban, a MEFESZ 16 pontjában már úgy tért vissza első helyen, hogy „vonják ki a szovjet csapatokat”, amelyet az utca a „ruszkik, haza!” felkiáltással erősített meg.

– Noha, különösen az 1956-os vérengzést követően, gyakran testi fenyítéssel, olykor akár tarkón lövéssel igyekezett a katonai vezetés fegyelmet tartani az orosz laktanyákban, mégis számos esetben történtek magyar nők elleni erőszaktevések, halált okozó összetűzések, lövöldözések és rablások, nemegyszer pedig családi tragédiák, amit a mai fiatalság nehezen tud elképzelni.

– Nemcsak a fiatalság, sokszor az idősebb generációk is. A csapatkivonás harmincadik évfordulóján érdemes megnézni, hogy milyen kép él a magyar társadalomban a Vörös Hadseregről. A csapatkivonásról készült képsorok ismertek. Nevetgélő, cigarettázó, énekelgető, integető bakák tömött vasúti kocsikon hagyják el az országot, a helyi lakosság búcsúzik tőlük, mintha csak egy baráti látogatásnak lenne vége. Való igaz, a 80-as évek végén hazánkban tartózkodó szovjet közkatona nem ugyanaz, mint a tömegbe lövető tankparancsnok 1956-ban, vagy a nőket sorra erőszakoló, a civileket találomra szitává lövő frontkatona 1944–45-ben. De maga a Vörös Hadsereg mindvégig ugyanaz a megszálló erő, amelynek legfőbb célja a kommunista hatalom biztosítása, a moszkvai parancs végrehajtása. Azt is tudjuk, hogy ugyanez a haderő ha arra kapott parancsot – mint például Afganisztánban –, még a 80-as években is hajtott végre tömeggyilkosságokat. Az igazán fontos az lenne, ha a mai fiatalokkal a diktatúra valódi természetét és ezzel együtt a szabadság valódi értékét tudnánk megértetni, aminek része a szovjet hadsereg közel fél évszázados magyarországi szerepvállalása.

– Óriási a tényfeltárás iránti igény, hiszen a Kádár-rendszer bármilyen történelmi eseményt érdekei szerint elhallgatott vagy meghazudtolt, amit aztán a rendszerhű kommunista szakemberek átültettek a történelemkönyvekbe, illetve az iskolai tananyagba. Hogyan lehet helyretenni például a mai ötvenesek meghamisított történelmi ismereteit?

– Nagyon nehéz a berögzült képeket megváltoztatni, főleg úgy, hogy sokan a Kádár-rendszerre nosztalgiával tekintenek vissza. Ez érthető is, hiszen akkor voltak fiatalok, élték át az első szerelmet, kötöttek életre szóló barátságokat. Az a baj, hogy ez a természetes nosztalgia sokszor az egész rendszert tünteti fel pozitív színben, amely egy hamis tudatot próbált kiépíteni, több-kevesebb sikerrel. Ami elsősorban épp a történelmet, illetve a nemzettudatot érintette. Erre jó példa a Tanácsköztársaság esete, amelyet megpróbáltak 1848–49-es szabadságharcunkkal egy szintre emelni, miközben Trianonról még csak beszélni sem lehetett. Kádáréknak ez a politikája azonban szerencsére csak részben volt sikeres. Az erőfeszítések ellenére Kun Bélából nem lett nemzeti hős. Egy idő után a rendszer emlékezetpolitikája is inkább Károlyi Mihályhoz nyúlt vissza, Trianon pedig nem kopott ki ennek a nemzedéknek a tudatából sem, elvégre mégiscsak ennek a tagjai voltak azok, akik a romániai falurombolás ellen százezres tüntetést szerveztek, ami a rendszerváltó folyamatok egyik kiindulópontja lett.

– Erről a történelmünk szempontjából fontos időszakról mást mondott a szülő, a barát, a tanár vagy valamely közösség, és mást a hivatalos közvélemény. Hogyan teheti helyre a tudomány az ellentmondást?

– Mivel a történelem alapvetően szubjektív, így a tudomány nem mondhat ki igazságokat. A történész feladata, hogy feltárja a tényeket, és ezek alapján vázolja fel legjobb tudása szerint az események mozgatórugóit. A baj akkor van, ha a társadalom nagy része egyoldalúan tájékozódik, és ez alapján alkot saját véleményt. A Retörki célja, hogy megalapozott kutatási eredményeinket a megfelelő módon, az általunk megfelelőnek vélt narratívával juttassuk el a mai magyar társadalom tagjaihoz, akik saját véleményük megalkotásakor ezt is figyelembe tudják venni.

– Példának okáért miként érzékeltethető az a történelmi helyzet, amelyben Nagy Imre újratemetésén, ahol a gyilkosai is ott tisztelegnek szégyentelenül a közös ravatalnál, az ifjú Orbán Viktor úgy küldi haza lelkes beszédében az oroszokat, hogy még legalább százezren vannak itt fegyverben, és maradnak egészen 1991 júniusáig?

– A történelemben vannak meghatározó pillanatok, ilyen Nagy Imre újratemetése is, de ezeket nem szabad kiszakítani a folyamatokból. Orbán Viktor felszólalása az egyik legfontosabb beszéd a XX. századi magyar történelemben, és még fontosabbá válik, ha jobban megvizsgáljuk a körülményeket, a folyamatokat. Ma demokráciában élünk, így mindannyiunk alapvető joga, hogy elmondjuk, amit szeretnénk. De különös bátorságra vall, hogy Orbán Viktor akkor mondta el ezt a beszédet, amikor még itt állomásozott a megszálló Vörös Hadsereg, amely vérbe fojtotta ’56-ban szabadságharcunkat, nők százezreit erőszakolta meg, százezreket hurcolt el a Gulágra, milliókat nyomorított meg, és amikor egy-egy mondatért még gumibotozás, fogda járt. Függetlenül attól, hogy ki mit gondol Orbán Viktorról, a politikájáról, a kormányfősége alatti időszakról, véleményem szerint ennek a beszédnek mindenképpen a már korábban említett „közösségi történelem” részét kell képeznie. De ugyancsak hasonlóan bátor tett volt, amikor pár hónappal korábban, 1989. március 15-én Cserhalmi György felolvasta az ellenzék közös 12 pontját. Eközben pedig arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a bátor és felemelő pillanatok ellenére a rendszerváltás folyamatai – beleértve a köztársaság kikiáltását, a szabad választást, az országgyűlés és a kormány megalakulását is – egy olyan országban mentek végre, ahol jelen volt a bármikor bevethető, megszálló szovjet haderő.

Fotó: Vogt Gergely/Demokrata

– Hogyan juthat el a kutatásaik során ideológiailag lepucolt történelmi esemény a fiatalokhoz, hiszen egy huszon­éves szakmunkás vagy egyetemista például úgy néz fel némelyik politikai közszereplőre, mint a demokrácia hiteles képviselőjére, mert nem tudja, milyen nézeteket vallott, esetleg mit követett el tíz vagy harminc esztendeje? Gondolok most egyebek mellett az Apró famíliára és Gyurcsány Ferencre.

– Általánosságban elmondható, hogy az emberek, elsősorban a fiatalabb generációk egyre kevesebbet olvasnak ismeretterjesztő vagy szakkönyveket; más módszereket kell alkalmazni, hogy minél többeket el tudjunk érni. Sok esetben megvetően jegyezzük meg, hogy a mai fiatalokat a telefon neveli fel. De ez nem feltétlenül baj! A technika folyamatosan fejlődik, ehhez kell alkalmazkodni a megfelelő mértékben, ezeken a felületeken kell eljutni a kívánt célcsoporthoz, és ugyancsak itt kell felkelteni az érdeklődést a „klasszikus” műfajok iránt. El kell fogadni, hogy az ismeretterjesztés, múltunk feltárása elsősorban az online térben zajlik, ennek megfelelően hoztuk létre mi is Facebook-oldalunkat folyamatosan frissülő tartalmakkal; az oktatási segédanyagként is használható Retörki – Kronológia tematikus honlapot, amelyre a közeljövőben számos új szócikket fogunk feltölteni. Hamarosan Rendszerező címen indítjuk be podcastunkat, illetve digitális formában is olvasható lesz Rendszerváltó Szemle című folyóiratunk. Utóbbi épp a napokban jelenik meg, fő témája pedig a szovjet csapatkivonás, illetve a megszállás kérdésköre.

– Akinek nincs személyes tapasztalata és története, az csak arra hagyatkozhat mint történelmi igazságra, amit a szakemberek, például az idén nyolcesztendős intézetük kutatói vizsgálnak és publikálnak.

– Először is fontos megjegyezni, hogy egészen más volt a helyzet 1944 első felében, mint akár csak az év végén vagy a későbbi években. Az első megszálló nem a Vörös Hadsereg volt, hanem a német Wehrmacht. Amellett, hogy a társadalom nagy része rettegett a szovjet csapatoktól, mégiscsak ők jelentették a háború végét, és sokaknak, elsősorban zsidó honfitársainknak valóban a felszabadulást hozták el. De ezen a felszabaduláson nem volt mit ünnepelni, mivel a megszállás folytatódott, ugyanúgy százezreket hurcoltak el, csak a tömött vonatok ezúttal Szibériába indultak. Emellett pedig a szovjet tankok mögött megérkeztek Moszkvából a formálódó diktatúra vezetői. Csak ismételni tudom magam, a Vörös Hadsereg megítélésénél a teljes képet kell bemutatnunk, 1944-től 1991-ig, amelybe beletartoznak a világháború alatt elkövetett rémtettek, a kommunista diktatúra kiépítésében és működtetésében játszott szerep, az ’56-os forradalom és szabadságharc leverése, de ugyancsak idetartoznak a csencselések, a részeges randalírozások – például nem egy esetet tudunk, amikor tankkal mentek be a kocsmába –, a hadgyakorlatokon éles lőszerrel elkövetett „balesetek”. Persze, az sem hagyható említés nélkül, hogy természeti katasztrófák esetén sokszor segítettek az itt állomásozó oroszok; szerelmek szövődtek a bakák és a magyar lányok között. De összességében mégiscsak megszálló haderőről kell beszélnünk, amely aktívan befolyásolta hazánk történelmét, ráadásul még mi tartottuk el a megszállóinkat. Érdemes megnézni azt is, hogy milyen pusztítást végeztek a szovjet katonák az általuk használt laktanyákban, vagy milyen körülmények között éltek a nekik kiépített városokban, például Szentkirályszabadja mellett. Ennek a megértéséhez szintén folyóiratunk új számát tudom ajánlani, ahol alaposan körbejárjuk a témát.

– Nem gondolom, hogy akad normális ember, aki, tekintettel az elmaradt igazságtételre és számonkérésre, kétségbe vonná az intézet fontosságát, de szabadjon egy közkeletű mondásra figyelmeztetni, mely szerint az igazság nem a tekintély, hanem az idő gyermeke, viszont az idő múlása az ellenségnek, a feledésnek kedvez.

– Véleményem szerint a történettudomány szempontjából még nem késtünk el. A történelem feladata a múlt feltárása és feldolgozása, ehhez pedig kell némi időbeli távolság. Ha a magyar történelem egyes eseményeit nézzük, akkor ez általában 20-30 év. Az 1848-as forradalmat az 1867-es kiegyezés legitimálta, majd a XIX. század végén, a XX. század elején kezdtek megjelenni a hőseinkről elnevezett utcák, vagy 1900-ban az első Kossuth-szobor a Szabadság tér egyik épületének timpanonján. Ugyanezt látjuk például egyik legnagyobb miniszterelnökünk, Bethlen István esetében, akit a rendszerváltás legitimált, majd 23 évvel később a budai Várban köztéri szobrot kapva vált igazán a nemzeti emlékezet részévé. De akár megnézhetjük Károlyi Mihályt is, akit 1945-ben legitimáltak, a 70-es években kezdték el Kádárék egyfajta szellemi előképként kezelni, majd a rendszerváltás után zajlott le Károlyi személyének, illetve az őszirózsás forradalomnak az újraértékelése, amelynek eredményeként bő két évtized után jutottunk el arra a pontra, hogy a népköztársaságot kikiáltó kormány-, majd államfő nem érdemel szobrot a nemzet főterén. A rendszerváltás óta eltelt harminc év. Most van itt az ideje a szembenézésnek, a feldolgozásnak. A tanúk nagy része még köztünk él, nem követhetjük el azt a hibát, hogy nem kérdezzük meg őket – nem véletlen, hogy a Retörki oral history archívumában is közel háromszáz interjú található. A dokumentumok jó része már hozzáférhető, kutatható, éppen ezért dolgozunk hatkötetes forráskiadvány-sorozatunkon, hogy a nagyközönség is megismerhesse őket. Folyamatosan adunk ki mind tudományos, mind ismeretterjesztő munkákat. Igazságot azonban nem teszünk, igaza a Jóistennek van, nekünk csak véleményünk lehet, amit a feltárt tényekre alapozunk. Az a célunk, hogy a 80-as, 90-es évek fordulójáról is kialakuljon a társadalmi emlékezetben az a közös minimum, miszerint a rendszerváltás minden hibája és árnyoldala ellenére átvezetett minket a kommunista diktatúrából a parlamentáris demokráciába. Ha ezt elfogadjuk, akkor tudjuk igazán értékelni mai szabadságunkat. Minden másról már lehet és kell is vitatkozni.

Kétszer ment haza

A záhonyi polgármester éppen füvet nyírt azon a harminc esztendővel ezelőtti napon, amikor a Szovjet–Magyar Baráti Társaság elnöke telefonon arra kérte, kapjon már magára valami ruhát, és jöjjön a központba, mert a szovjet elvtársak szeretnének elbúcsúzni. Bajor Tibor polgármester, volt MSZP-s országgyűlési képviselő az alkalomhoz illően felöltözött, majd az orosz parancsnokkal megkoszorúzta a II. világháborús emlékművet, ahonnan a MÁV tuzséri telepére autóztak. Itt ünnepi fogadáson ettek-ittak és búcsúzkodtak.

Eközben a közeli Mándokon orosz kiskatonák pakolták meg az utolsó 55 vagonból álló széles nyomtávú szerelvényt, amely 1991. június 16-án 23 óra 40 perckor hagyta el Záhonynál Magyarországot. Addigra már összesen 100 380 orosz ment haza, közülük 47 970 katona, a többiek pedig polgári személyek. A 47 év ideiglenes megszállás közben összejött holmit nem kevesebb, mint 35 ezer vagonnal szállították ki a Szovjetunióba, például családi vagyontárgyakat, személyautókat, bútorokat, 860 harckocsit, 600 önjáró löveget, 1500 harci járművet, százezer tonna üzemanyagot és 230 ezer tonna lőszert.

Mit hagytak maguk után? Tetemes szennyezést és fertőzést lélekben, illetve anyaföldben. Gondoljunk a lestrapált 60 laktanyára, a kerozinnal szennyezett tíz repülőtérre és a szakszerűtlenül épített összesen 5750 raktárra, lakásra, hangárra, föld alatti bázisra, amit kizárólag a megszállók használtak. Ráadásul, amíg például a Kecskeméten szolgáló magyar sorkatona hitlerszalonnát (vegyes gyümölcsíz) kapott reggelire, addig az Akasztó környéki szovjet katona gyulai kolbászt majszolt. A hívatlan vendégek mégis az első körben 50 milliárd forint kártérítést követeltek a Németh-kormánytól, amit később Antall József és Borisz Jelcin egyetlen kézfogással elvetett.

Végül 1991. június 19-én az utolsó szovjet katona, a parancsnok Viktor Silov altábornagy meg a fekete Volgája – a diktatúra szimbóluma – kénytelen volt kétszer is hazamenni a záhonyi Tisza-hídon át. Történt ugyanis, hogy a hivatalos magyar delegáció órákat késett, mire Silov parancsnok sértődötten távozott. Igen ám, de a szovjet hadügy Ungváron utolérte és utasította, térjen vissza Záhonyba, és búcsúzzon el illedelmesen a magyar kormányküldöttségtől. Miután ez megtörtént, Silov, az utolsó szovjet megszálló katona másodszor és végleg hazament.