Fotó: jorisvo/Shutterstock.com
Fra Angelico: Krisztus feltámadása
Hirdetés

Kereszténysége a visszaesés kísértése miatti fenyegetettség és öröklétének vonzása miatti ujjongás közötti feszültség. Vonzásban és taszításban él, mert erők hatnak rá. Életének természetfölötti biztonsága, emberségének természetes nehézkedése van. 

A választóvonal a régi és új keresztény között nem időbeli, hanem minőségi: A jót el kell hagynia a jobbért. 

Az „új ember” a változni akaró ember. A változás fájdalommal jár. Számolunk-e azzal, hogy az evangélium akkor is rólunk szól, amikor megfedd, elmarasztal, elítél, és félelemmel tölt el bennünket Jézus jósága is, mert ez a jóság parttalan. Mert a jézusi szabadság ára a szenvedés; mert magatartásunk nem ellenkezhet azzal, amit éppen mi nevezünk szeretetnek, mert tudatosan kell védekeznünk a kísértés ellen, amely a világ megvetésében tetszeleg, ahelyett, hogy kereszténységünk közkinccsé válna.

Világunkban nem hihetünk vallási „sikerekben”. Az újjászületés örömét éljük, az önmagát kiszolgáltató Krisztus isteni ölelésében.

Korábban írtuk

Aki így él ma, az már nem a győzelmekben hisz, hanem az irgalomban.

Az elmerülés az emberek között nem megfoszt, hanem megajándékoz a másik ember élményével, a keresztény különösből emberi általános lesz. Aki ilyen feltételek között több jót tesz, az a jobb. Aki áldozatosabb, annak nagyobb szeretete van. Aki élesebben lát, irgalmasabb. 

Ha jól figyelünk a világban, mindig arra a következtetésre jutunk, hogy Krisztus szegénységéhez képest fölöslegünk van, gazdagságunk terhe nyomaszt, a jóban pedig szegények vagyunk. 

Látnunk kell, hogy az igazi erőnk a szeretet folytonos kísérleteiben van. 

A világ megszólít bennünket, s felelnünk kell neki. Nem idejét múlt kedveskedő zsargonban, hanem a titkot titoknak nevezve, különbségeinket vagy különbözőségeinket nem elmosva elvtelen bólogatással, hanem világosan tudtára adva értékelésünket, és megértetve a világgal, hogy az egyetemesség őszinte vágyunk. Nem legyinthetünk a világ etikus törekvéseire azért, mert látjuk ellentmondásait. A világ igazi baja nem ez, hanem a cinizmusa, amely mindig alacsony tapasztalatokkal akarja leplezni, hogy nem lát semmit a jövőből, mert csak a mának él. 

Olykor lehangoló híreket hallunk arról, hogy az Egyházban megrekedt az újraeszmélés folyamata. Végül is, mi indult meg az Egyházban? Maga az evangélium, amelyért Krisztus a felelős, noha ránk bízta.

Látjuk-e világosan Krisztus szándékát? Hisszük-e, hogy tudatos és mély, napról napra átélt hitünkre a világnak szüksége van?! S ami mindennél fontosabb, szeretünk-e, tudunk-e úgy szeretni, hogy azt nem vonja kétségbe sem a kételkedés, sem a kétségbeesés, sem a felebarát, mert ez a szeretet izzik, átsüt az életünkön. 

Az újraeszmélés nem magatartáscsere, hanem elkülöníti a lényeget a lényegtelentől, az igazat a szerkesztettől, a nyíltat az álcázottól, a rangot a szolgálattól, a Krisztusban elveszített életet a markunkba szorított, magunknak megtartott élettől. 

Ma a világban gyakorlati elvallástalanodásról beszélnek, de az is igaz, hogy a legvonzóbb a világosan szeretetindítékú tett és élet. A társadalom ezt az erőt nem nélkülözheti, noha elég sokszor találkozunk betegesen individuális, tompa szellemű s közösségellenes erőkkel. 

Jézus Krisztus örök időkre jelölte ki a szeretetben való szabadság útját. A teljes ember teljes szabadsága ez. Magát a létet korlátozó erők elnyomása alól szabadít fel. Ettől kezdve minden pillanat átemelheti a lelket önmagán, s egyenesen Istenbe emelheti, ahová törekszik a világegyetemmel együtt. 

Milyen emberi szervezettség nélkülözheti az ilyen embert? Lehet-e másokra építeni a közösséget, mint azokra, akik önmagukon túl összegeződnek, a legmélyebb emberi érdekből, a közösségteremtés vágyától vezéreltetve? 

A világban már közöttünk van egy őszinte egység vágya. Kérdés, a tudósoknak, vagy a szenteknek lesz-e igazuk? A tudósoknak, hogy az ember csak a katasztrófa szélén döbben rá törékenységére, de ott rádöbben? A szenteknek, hogy Isten kijátszhatatlan? 

2022 húsvétján jöjjön el a szentek igazsága, s a kereszténység különösnek tartott ajándéka legyen az emberiség általános igazsága. 

P. Kozma Imre OH, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője