Az erről szóló, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosítását célzó javaslatot Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter nyújtott be az Országgyűlésnek.

A parlament honlapjára vasárnap felkerült javaslatot az előterjesztő azzal indokolja, hogy racionalizálni kell a jelenleg széttagoltan működő területi területfejlesztés szervezetet, amely a szakminisztérium szerint indokolatlan párhuzamosságokkal és alacsony hatékonysággal működik. Ezért az előterjesztő 2012. január elsejei hatállyal szükségesnek tartja a kötelezően létrehozott regionális fejlesztési tanácsok és a kistérségi fejlesztési tanácsok megszüntetését. A tanácsok a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996-os törvénybe utólagosan kerültek bele, ami miatt az intézményrendszer szükségtelenül összetetté, többszintűvé vált, és a tanácsok szerepe is számos esetben kiürült, súlytalan lett – olvasható a javaslatban.

Az előterjesztés szerint a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megszűnése is indokolt, így kötelezően működő kiemelt térségi fejlesztési tanácsként egyedül a Balaton Fejlesztési Tanács maradna meg, amihez az előterjesztő szerint fejlesztéspolitikai érdek fűződik.

A regionális fejlesztési tanács és a megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat lesz, a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsé pedig Budapest Főváros Önkormányzata, illetve a Pest Megyei Önkormányzat, attól függően, hogy melyikük illetékességi területét érinti egy adott ügy.

A kistérségi fejlesztési tanácsok esetében a javaslat szerint nincs szükség a jogutódlás rendezésére, mert a tanácsok feladatait az utóbbi években ténylegesen a többcélú kistérségi társulások látták el, és az ezzel kapcsolatos szerződéseket is a többcélú kistérségi társulásokkal kötötte meg az állam.

A törvénymódosító javaslat emellett a regionális fejlesztési ügynökségeket (nonprofit kft.-ket) állami tulajdonba adná. Az előterjesztés indoklása szerint a regionális fejlesztési ügynökségek jelenleg a regionális fejlesztési tanácsok munkaszervezetei, ezen kívül – szerződés alapján – közreműködő szervezeti feladatokat is ellátnak. Utóbbiak időközben a tevékenységük súlypontjává váltak, ezért a feladatellátás folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges, hogy a többi közreműködő szervezethez hasonlóan kerüljenek át az állam tulajdonába.

Az előterjesztő emlékeztet arra, hogy a kormány által benyújtott, a helyi önkormányzatokról szóló új sarkalatos törvény a területfejlesztési és területrendezési feladatokat egységesen a megyei önkormányzatokhoz rendeli, így az összhang megteremtése érdekében szükséges, hogy a feladatellátás területi szintjét a megye képezze, és az új önkormányzati törvénynek megfelelően a feladatellátó szerv már 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzat legyen.

A javaslat jelentősen kibővíti a megyei önkormányzat területfejlesztési hatáskörét. A feladatok felölelik a területfejlesztési döntéseket megalapozó vizsgálatokat, a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozását, nemzetközi együttműködési megállapodások megkötésének lehetőségét, valamint számos lényeges kérdésben a megyei önkormányzat véleményezési jogot kap. Az előterjesztés szerint megyei önkormányzat a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról dönt majd, ugyanakkor beszámolási kötelezettség is terheli.

Mindazokra az esetekre, amikor a megye területén túlmutat egy-egy területfejlesztési ügy, a javaslat felállítaná a regionális területfejlesztési fórumot, amely az érintett régiók területét alkotó megyék, illetve főváros képviselőiből áll, viszont önálló szervezete nincs, titkársági teendőit az erre kijelölt megyei önkormányzat hivatala látja el. Az előterjesztés ezen kívül létrehozná a megyei területfejlesztési fórumot, amelynek a megyei önkormányzatok és a megyében található megyei jogú városok delegáltjai a tagjai. A megyei területfejlesztési fórum célja, hogy a megyei jogú városokat bekapcsolja a megyék területfejlesztési döntéshozatalának előkészítésébe. Ennek a fórumnak se volna önálló szervezete, titkársági feladatait a tagok megegyezése szerinti képviselő-testület hivatala látná el.

A javaslat bevezet egy új elemet, „a szabad vállalkozási zóna” fogalmát, amellyel a munkavállalás és az ipar megtelepedését akarják ösztönözni. A szabad vállalkozási zóna olyan, a kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált terület lehet, ahol egy külön törvény által meghatározott módon pénzügyi és más kedvezményeket lehet biztosítani. A javaslat ugyanakkor változatlanul biztosítja a helyi önkormányzatok számára az ipari parkok és más fejlesztési egységek létrehozását.

(MTI)