Hirdetés

Az ifjúkori tanulmányokat lezáró vizsga, történelem. Magyar Királyság, 2120.

Készítsen dokumentumfilmet korabeli anyagok, a szakirodalom és saját tudása alapján az alábbi témában: a három részre szakadt ország, illetve a megcsonkítás időszakának összehasonlítása. Térjen ki a megszálló hatalmakra (egyfelől a Habsburg és az Oszmán Birodalom, másfelől az úgynevezett átmeneti kisállamok: Románia, Jugoszlávia, Csehszlovákia és utódállamaik). Vonjon le következtetéseket a korabeli világ nagyhatalmi viszonyai alapján; mennyiben hátráltatták Magyarország felszabadítását a francia–osztrák ellentét és a Habsburgok nyugati ambíciói, illetve milyen hatásuk volt a szétszaggattatás fennmaradására eleinte a nyugatiak németellenes, később pedig a Szovjetunió európai törekvéseinek.

Magyarázza meg, miért volt szükség az államforma ideiglenes megváltoztatására a II. világháború után. Indokolja a második egyesítés nehézségeit abból a szempontból, hogy a hódoltság korában politikailag soha nem merült fel a Magyar Királyság kontinuitásának megkérdőjelezése, míg az 1947-es párizsi béke után ez megtört.

Korábban írtuk

Vonjon párhuzamot a szovjet és a török megszállás etnikai, vallási és ideológiai következményei között. Miért volt rombolóbb a kommunista eszmeiség az iszlámnál? Hozzon fel példákat a Habsburgok és az Európai Unió gyarmatosító törekvéseire. Állítson fel hipotézist, miért kényszerültek bele magyar politikusok, hogy a területrablókkal közös oldalon harcoljanak más területrablók ellen (például Thököly szövetségben Kara Musztafával Bécs ostromakor; Horthy szövetségben a románokkal és a szlovákokkal a Szovjetunió megtámadásakor).

Támassza alá számokkal, hogy a Kárpát-medencei etnikai visszaesés után hogyan következik be a magyar reneszánsz a XIX. században és a XXI. század harmadik évtizedétől.

Végezetül indokolja meg a magyar élni akarás erejének civilizációs-kulturális-transzcendens szempontjait. Térjen ki a Szent Korona szerepére, jelentőségére.