Úgy hírlik, a George Soros és sokcsápú ága-boga fémjelezte háttérhatalom helyi rezidentúrája erőszakos randalírozás-sorozatba tervez belevágni. A mérhető társadalmi támogatottsággal nem rendelkező, ámde a hatalmat a közakarat ellenében mindenáron megragadni kívánó szélsőségesek terveik szerint ellehetetlenítenék a jövő tavasszal esedékes, számukra semmiféle sikerélménnyel nem kecsegtető országgyűlési választásokat, s a demokratikus véleménynyilvánítás szabadságát lábbal tiporva majdanizálnák Budapestet. 

Középületeket, pártirodákat, netán szerkesztőségeket rohamoznának meg és foglalnának el, megbénítandó az állami szervek, a közigazgatás, a politikai élet és nem utolsósorban a tömegtájékoztatás működését. 

Egyszerűbben fogalmazva: idegen hátterű erők szervezkednek abból a célból, hogy – demokratikus tömegtámogatottság híján – erőszakkal eltávolítsák Magyarország kormányát, és a magyar nemzet választások útján világosan kifejezett akaratával ellentétesen idegen érdekeket képviselő helytartókat juttassanak hatalomra.

Nos, akárhogy forgatjuk, ez bizony államcsíny végrehajtására irányuló haditerv, melyet súlyosbít, hogy a szervezkedők külföldi politikai támogatást és pénzt használnak Magyarország káoszba döntésére.

E tény választ kíván.

Először is, miheztartás végett, érdemes szorgosan fellapozni a Büntető Törvénykönyvet.

Ennek 254. paragrafusa kimondja: „(1) aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 

A következő paragrafus így rendelkezik: „(1) Aki olyan szervezetet hoz létre vagy vezet, amelynek célja, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott szervezetben részt vesz, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 

A 258. paragrafus pedig így szól: „(1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Másodsorban – mivel a jogszabályok elrettentő ereje talán kevésnek bizonyul az idegen érdekű puccsista szervezkedők és gazdáik megállítására – széles körű nemzeti egységre és határozott ellenállásra is szükség lehet az ostrom alá vett Magyarország védelmében. Hiszen magától Dobó Istvántól tudjuk, hogy a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében. 

Ostromolnak minket, mert hazánk szembeszegül a nemzeteket, kultúrákat, vallásokat, nemeket összekeverni és megsemmisíteni akaró őrült rögeszmét pestisként terjesztő nemzetközi akarattal, mely ráadásul a harmadik világ hulladékával árasztaná el egész Európát.

Hazánk, jövőnk a tét. Eljöhet tehát az a pillanat, amikor kinek-kinek a maga tehetsége szerint oda kell állnia a várfokra, fölvenni a harcot az ellenséggel. Ha foglalnának, hát ki kell akolbólítani őket onnan, ahol semmi illetékességük nincs. 

Mégis, a becsületes, férfias pofozkodás tán méltatlan volna e nyúlós-ragacsos, legkevésbé sem vitézi fizimiskájú szervezkedőkkel szemben. 

Jöjjenek hát az egri nők, lányok és asszonyok, síppal-dobbal, nádi hegedűvel, vödör vízzel, hamuval, festékbombára festékbombával, zsírosbödönnel, alkalmasint jól forgatott éjjeliedénnyel! Gyökértelen gyűlöletre öntudatos derű, szektás arcátlanságra népi virtus legyen a válasz! Az Eger alatt egyesült török sereget megszégyenítette és eltántorította a diadalmas és fortélyos magyar akarat. Szakadjon a szégyen rövid úton a mai ellenség nyakába is!