– Mi az EMIR lényege?– Mielőtt a rendszerről beszélnénk, röviden be kell mutatnunk a pályáztatásfolyamatát. Ez a folyamat leginkább a bankok hitelbírálatához hasonlít. A kérelem elbírálását a szerződéskötés, végül akifizetés követi. Mivel uniós és magyaradófizetők pénzéről van szó, az unió szigorú ellenőrzést ír elő: mindvégig ellenőrizni kell, hogy a megítélt célra használtáke fel a forrást, főképpen pedig nyomon kell követni, hogy a projekt eredményei megfelelneke a támogatási szerződésben vállaltaknak. A magyar kormányés az Európai Bizottság célkitűzése ezértaz, hogy a támogatások felhasználásánakátláthatósága, szabályossága és hatékonysága biztosított legyen az EMIR segítségével. Ez az érdeke a pályázóknak és az adófizetőknek is. Ha ugyanis a Bizottság szabálytalanságot talál egy támogatási program vagy egy pályázat esetében,akkor a támogatások kifizetését felfüggesztheti, sőt a magyar kormánynak előírhatja a már kifizetett összegek visszafizetését. Az EMIR feladata tehát, hogy elősegítse a pályázatok és projektek előrehaladásának nyomon követését, a napiadminisztráció elvégzését az európaiuniós források magyarországi felhasználását menedzselő intézményrendszerben.Az EMIR támogatja egyrészt a projektgazdákat, másrészt a pályázatot, illetve projektet kezelő intézményi szereplőket.

– Hogyan történik a támogatásiprogramok, projektek nyomon követése?

– Az Irányító Hatóság megadja a kiírásra tervezett pályázat összes dokumentumát és tulajdonságát.

– Milyen dokumentumok ezek?

– Például maga a pályázati adatlapvagy a támogatási szerződés formátuma,adatai. Egy pályázati adatlap átlagosan 1200 adatmezőt tartalmaz, ehhez jönnekmég a szükséges mellékletek. Ezekből áll össze az úgynevezett paraméterezési csomag, amit az Irányító Hatóságtól veszünk át minden új pályázati kiíráshoz. Ezt a Welt 2000 Kft. szakemberei szakmailag áttekintik és a kiírást az általuk elkészített információs rendszerbe, az EMIR-be úgynevezett paraméterezéssel beépítik. Így kerül az EMIR-be a pályázati kiírás, illetve így készítjük el a pályázók számára a kitöltőprogramot. Ehhez a kiíráshoz érkeznek be a közreműködő szervezethez a pályázók által elkészített pályázatok, amelyek adatai azonnal megjelennek az EMIR statisztikáiban, illetve az ezek alapján készített kormányzati kimutatásokban, vagy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.

– Működik más pályázatkezelő és monitoring rendszer is az EMIR mellett?

– Nem. Ebbe az akkreditált, a magyar kormány és az Európai Bizottság által egyedül hitelesként elfogadott központi, egységes rendszerbe kerül bele Magyarország összes uniós támogatási programja, valamennyi pályázati kiírás és projekt. Ha létezne az EMIR mellett ilyen rendszer, akkor az dupla finanszírozás lenne.

– Pontosan milyen folyamatokattámogat az EMIR?

– Az EMIR a pályázatok teljes életútjasorán folyamatos és minden feladatra kiterjedő támogatást nyújt a felhasználóknak. A területek a teljesség igényenélkül: az ügyféladatok és a kimenő, bejövő dokumentáció teljes körű nyilvántartása, a projektek formai, jogosultságiés szakmai értékelése, a szerződéses kötelezettségek adatai, a projekt célkitűzéseit és a tényszerű megvalósítást bemutató jelentések, a kifizetések adatai. De ezzel még nincs vége. Az EMIR látja el a kifizetésekhez kapcsolódó számviteli feladatokat, azaz az unióból érkező sokezer milliárd forint pénzügyi nyilvántartása és könyvelése is az EMIR-ben történik, illetve a szabálytalansági és ellenőrzési vizsgálatok adatait is az EMIR tá-rolja.

– Kik használják a rendszert?

– Az EMIR az egyik legnagyobb és legösszetettebb rendszer Magyarországon. Az EMIR nyolc alrendszerét közel 60 szervezet mintegy háromezer felhaszná-lója használja.

– Milyen számokkal lehetne jellemezni az EMIR jelentőségét?

– Az EMIR több mint 67 ezer benyújtott pályázat, 29 ezer támogatási szerződést, és több mint 900 milliárd forint kifizetés adatait tartalmazza.

– Melyek az EMIR által támoga-tott elektronikus pályáztatás, a ki-töltőprogramok alkalmazásánakelőnyei?

– A pályázó a pályázatát az elkészítés során – szoftverünk segítségével – még a pályázat benyújtása előtt ellenőrizheti. Ezáltal az automatikus számítások és ellenőrzések növelik a támogatás elnyerésének esélyét. Mivel a pályázók a beépített ellenőrzési szempontok alkalmazásával nem tudják számítási hibával benyújtani a dokumentumot, radikálisan, többezres nagyságrenddel csökken az elutasítások, hiánypótlások száma. A kitöltőprogram alkalmazása mellett szóló újabb érv tehát, hogy a pályázó és az intézményrendszer egyaránt jól jár: a döntéshozatal, a szerződéskötés és a kifizetés sebessége növekszik, mivel a közreműködő szervezeteknek nem kell időt és energiát pazarolniuk a hibás pályázatok ellenőrzésére, hiánypótoltatására, adott esetben az elutasításra. A pályázatok, elszámolások feldolgozóinak nincs adatrögzítési feladatuk (elektronikusan érkeznek be a pályázati adatok), a közreműködő szervezetek kapacitásaikat jelentős hozzáadott értékű, érdemi szakmai és értékelési feladatokra tudják fordítani. A döntéshozók számára nagy jelentőségű, hogy a gyors és automatikus adatbeolvasás következtében a statisztikák naprakészsége biztosított. Azáltal, hogy a támogatott pályázók elektronikus úton nyújthatják be elszámolásaikat, kifizetési igényléseiket, könnyebbé és gyorsabbá válik számukra az elszámolási dokumentumok helyes elkészítése, mivel a rendszer automatikusan állítja elő a kifizetésigényléshez kapcsolódó mellékleteket, dokumentumokat. Ezzel ismét jelentősen csökken a feldolgozást végző pályáztató szervezetek adminisztrációs terhe, tehát a pályázók sokkal hamarabb juthatnak hozzá a támogatáshoz.

– Úgy tudjuk, hogy az EMIR-hez internetes felületek is kapcsolód- nak. Hogyan?

– Az interaktív és gyors információhoz jutást és az átlátható forrásfelhasználást segítik az EMIR részeként az NFÜ honlapján hozzáférhető felületek, a magyarországi pályáztatási gyakorlatban egyedülállónak tekinthető pályázótájékoztató felületek. A pályázók és kedvezményezettek naprakész módon ellenőrizhetik, hogy pályázatuk az elbírálás, a szerződéskötés vagy a finanszírozás folyamatának mely szakaszában jár, mikor történt például az értékelés, a támogatási döntés vagy a támogatás kifizetése. Az internetes nyomonkövetési rendszer jelszóval védett, kezelése kényelmes, egyszerű, bárhonnét elérhető, a pályázó azonnal tájékozódhat, nem kell megvárnia a papír alapú hivatalos értesítést. Az államigazgatás ezzel a megoldással költségtakarékos módon nagyobb hatékonyságú, naprakész ügyféltájékoztatást végez, mivel az ügyfélszolgálatok munkájának egy részét a rendszer elvégzi.

– Mekkora az igény erre a szolgáltatásra?

– Óriási. A pályázók és projektgazdák átlag napi háromezer alkalommal lépnek be a felületre, ahol megtekinthetik projektjük állapotát, vagy elektronikus formában automatikus értékelésre került sor, ami számításaink szerint több mint egy év munkamegtakarítást eredményezett az intézményrendszer számára. A számlakitöltő program segítségével elektronikusan benyújtott több mint ötezer elszámolás 12 évnél is több munkamegtakarí- tást eredményezett. Ez tehát összességében több mint 50 év munkamegtakarítást jelent, ami csak az említett három részterület eredménye és akkor még nem beszéltünk az EMIR támogatásának egyéb területeiről.

– Szóval ez egy európai sikertörténet?

– Feltétlenül. 2003 közepén a brüsszeli illetékesek nem bíztak abban, hogy az EMIR 2004 január elsejétől alkalmas lesz az unióból érkező források fogadására. Nem tudták elképzelni, hogy az információs rendszer fejlesztését fél év alatt elvégezzük. Azóta több mint öt év telt el. A folyamatosan továbbfejlesztett rendszer azóta informatikai hungarikummá vált. Európában egyedülálló az EMIR fejlesztési koncepciója és az általa nyújtott támogatás. A koncepció középpontjában a pályázók teljes kiszolgálása áll, hiszen ennek érdekében jön létre a támogatási rendszer. A célt úgy valósítjuk meg, hogy a teljes pályázati rendszert gyorsítjuk a négy „minden” megvalósításával: az uniós pályáztatás minden szereplőjének, minden eljárásrendi szakaszban, minden munkafolyamatot támogatunk, minden rendelkezésre álló informatikai eszközzel.

Hernádi Zsuzsa