Először fordult elő, hogy jegyzőkönyvben rögzített vallomás támasztotta alá, hogy az üzletkötőnek felettesei utasítására azt a tájékoztatást kellett adnia az ügyfeleknek, hogy 3 hónapon belül bizonyosan hozzájut az igényelt összeghez. A tanú vallomása szerint: „Azt kellett mondanom, hogy a pénzt a következő hónap 15-ig megkapják.” Utóbb bebizonyosodott, hogy ez a tájékoztatás nem felelt meg a valóságnak.

A fentiekre tekintettel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fokozottan felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a fogyasztói csoportot szervező vállalkozások hitelt nem nyújtanak, készpénz kifizetésére nem kerül sor. Az erre irányuló szóbeli ígéretek minden esetben valótlanok!

A felügyelőség két vállalkozás ellen fogyasztói kérelem alapján folytatott le eljárást.

A Creditswiss Pénzügyi Szolgáltató Kft-vel szembeni eljárás során a kérelmező előadta, hogy a Kft. képviseletében eljáró üzletkötő a szerződéskötést megelőzően a helyszínen azt a tájékoztatást adta, hogy amennyiben a kérelmező 100.000 Ft előtörlesztést vállal, az igényelt 2.000.000 Ft-ot 2010. decemberében biztosan megkapja. A 2.000.000 Ft-ot december hónapban a kérelmező nem kapta meg, januárra ígérték az összeg kifizetését. Az eljárás során a vállalkozás előadta, hogy a cég nem kötött még olyan szerződést, melyben garantálhatták volna a vásárlói joghoz jutást az első hónapban, hiszen a fogyasztói csoportban ez nem garantálható, ilyen tájékoztatással hirdetés nem jelent meg.

Figyelemmel arra, hogy a kérelmező és a vállalkozás nyilatkozata alapján ellentétes információk álltak rendelkezésre a szerződéskötés során az üzletkötő által szóban előadott tájékoztatást illetően, a felügyelőség az üzletkötőt személyesen hallgatta meg. A tanú a tárgyalás vezetőjének azon kérdésére, hogy „Mi lehetett az oka annak, hogy a fogyasztó abban a tudatban kötötte meg a szerződést, hogy a pénzt a következő hónapban megkapja?”, azt a választ adta, hogy „Azt kellett mondanom, hogy a pénzt a következő hónap 15-ig megkapják.” A tanú vallomását a kérelmező férje tanúként megerősítette: vallomása szerint az üzletkötő ígéretet tett arra, hogy az ügyfelek december első vagy második hetében megkapják a pénzt. Az ügyfelek végig abban a hiszemben voltak, hogy hitelszerződést kötnek, és jóllehet a szerződést elolvasták, véleményük szerint az nagyon hosszú és nehezen érthető volt. A kérelmező az elhangzottakat kiegészítette azzal, hogy elolvasták a szerződést, és rákérdeztek, hogy sorsolás útján kapják-e meg a pénzt, amire azt mondták, hogy nem, biztosan megkapják a pénzt a következő hónapban.

A felügyelőség határozatában megállapította: az információ azért valótlan, mert – amint azt a vállalkozás nyilatkozatában előadta – a fogyasztói csoportban nem garantálható a kifizetés időpontja, mivel a vásárlói jog elnyerése a vállalt előtörlesztések mértékétől függ. Valótlan volt továbbá azért is az információ, mivel a kérelmező az igényelt összeget a szerződéskötést követő hónap 15-ig nem kapta meg. A felügyelőség megállítása szerint a valótlan információ alkalmas volt arra, hogy a fogyasztó ügyleti döntését befolyásolja, mivel a szerződéskötés alapvető célja az igényelt összeg megszerzése, melynek időpontja lényeges információ, annak függvényében dönt a fogyasztó a szerződés megkötését illetően. A határozat megállapítása szerint a fogyasztó – amint azt aláírásával is igazolta, valamint a tárgyaláson előadta – elolvasta a dokumentumokat, és eltérést tapasztalt az elhangzott tájékoztatás és a szerződésben foglaltak között. Ennek feloldására kérte az üzletkötő tájékoztatását, aki biztosította arról, hogy a szerződés tárgyát képező összeget a következő hónapban megkapja. Mindezek alapján – mint ahogyan a határozat is rögzítette – a kérelmező megfelelő, tőle az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel járt el az ügyleti döntés meghozatala során, nem volt felróható a terhére az, hogy megbízott az üzletkötő tájékoztatásában. A felügyelőség megállapítása szerint nem róható fel továbbá a fogyasztónak az, hogy a szerződésben foglaltak ellenére elhitte az üzletkötő tájékoztatását, mivel a szerződés bonyolult nyelvezetű, olyan szakkifejezéseket tartalmaz, melyek a jogban és a pénzügyi tevékenységekben járatlan fogyasztó számára nem tisztán érthető fogalmak.

A hatóság megállapította, hogy a vállalkozás magatartása alkalmas volt a fogyasztó megtévesztésére, ezzel megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseit, ennek okán a bírság kiszabása mellett megtiltotta a fogyasztók megtévesztésére irányuló kereskedelmi gyakorlat további folytatását. A határozat indokolása rögzítette azt is, hogy amennyiben a fogyasztó tisztában lett volna azzal, hogy a kifizetés időpontja bizonytalan, nem kötötte volna meg a szerződést. Mindezek alapján döntését valótlan információk alapján hozta meg, melyek a vállalkozás képviseletében eljáró üzletkötő tájékoztatása folytán álltak a fogyasztó rendelkezésére. Az indokolás kiemelte továbbá, hogy a megtévesztés áldozatai – tekintettel arra, hogy a szolgáltatás reklámjában címzettként szerepelnek – a nyugdíjasok, BAR-listások, tehát azok a fogyasztók, akik a hitelintézetek banki szolgáltatásaiból nem részesülhetnek. E fogyasztói kör tagjai a hitelhez jutás területén kiszolgáltatott helyzetben vannak, így a hitelezéssel kapcsolatos lehetőségekre különösen érzékenyen reagálnak. A pénzhez jutás lehetőségéhez tehát nagyobb reményt fűznek és ezen a téren – érthető okból – hiszékenyebbek a hitelintézetek szolgáltatásaihoz könnyen hozzáférő fogyasztókhoz képest.

A másik ügyben a Euromobilien Hungary Kft-vel szemben szintén kérelemre indított eljárást a felügyelőség. A hatósághoz forduló fogyasztó kérelmében előadta, hogy 2010. február 15-én az Euromobilien Hungary Kft-vel szerződést kötött, 15 éves futamidőre, 1.200.000,- Ft összeg felvételére. A szerződés megkötésekor kifizetett 66667,- Ft-ot, majd havonta fizetett 10.417,- Ft törlesztő részletet. A vállalkozás részéről azt ígérték, hogy az igényelt összeget egy hónap után, de legkésőbb a 3 hónapon belül megkapja, ez azonban nem történt meg. Azzal utasították el, hogy a szerződés 15 évre szól.

Az eljárás során a Kft. adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése során előadta, hogy a cég fogyasztói csoportrendszerben működik, havonta tart zárásokat, ahol a vállalt előtörlesztés mértéke szerint nyerhető el a vásárlói jog. A futamidő alatt a törlesztések teljesítésére vállal kötelezettséget a szerződő ügyfél. Az igényelt összeghez történő jutást nem lehet garantálni, a vállalt előtörlesztés mértéke szerint nyerhető el a vásárlói jog.

A kérelmező édesanyja tanúként előadta, hogy először telefonon egyeztettek, majd személyesen megjelentek a budapesti irodában. Szóban tájékoztatták arról, hogy az igényelt összeget 4 hét – 3hónapon belül megkapják. Ez többször is megígérték. Tájékoztatták továbbá arról, hogy ez nem hitel, hanem fogyasztói csoport és elmondták annak lényegét is. A tanú kételkedett a kifizetés időpontjában, de ismételten garantálták, hogy az legkésőbb 4 hónap múlva kifizetésre kerül, így végül egy új szerződést írtak alá. Az igényelt összeget a tárgyalás napig nem fizették ki.

A fogyasztó – amint azt aláírásával is igazolta, valamint a tárgyaláson előadta – ez esetben is elolvasta a dokumentumokat, és eltérést tapasztalt az elhangzott tájékoztatás és a szerződésben foglaltak között. Ennek feloldására kérte az üzletkötő tájékoztatását, aki biztosította arról, hogy a szerződés tárgyát képező összeget a következő hónapban megkapja

Az eljárás során ez esetben az üzletkötő a szabályszerű idézés ellenére tanúvallomást nem tett, de a tanúvallomások egyértelműen alátámasztották, hogy a szerződés megkötése során az eljáró üzletkötő szóban olyan tájékoztatást nyújtott a szerződő fél részére, mely a szerződés lényeges körülményére, nevezetesen az igényelt összeg kifizetésének időpontjára vonatkozóan tartalmazott valótlan információt.

A felügyelőség a jogszabálysértést megállapította, bírságot szabott ki és megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását.

A határozatok nem jogerősek.