Az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot (OIT) felváltó Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke Handó Tünde, a Legfelsőbb Bíróság (LB) helyébe lépő Kúria elnöke Darák Péter; mindkettejük megbízatása kilenc évre szól.

Az államfő jelöltjeiről történő döntés kétharmados többséget igényelt. Handó Tünde megválasztását 258, Darák Péterét pedig 275 képviselő támogatta. Az új bírósági vezetők megválasztásuk után az Országgyűlés előtt letették hivatali esküjüket.

Darák Péter esetében 362-en szavaztak: 4 érvénytelen voks volt és 358 érvényes, ebből 275 az igen és 83 a nem szavazat. Handó Tünde megválasztásakor 361 szavazatból 6 volt érvénytelen és 355 érvényes, a jelöltre 258-an szavaztak igennel, 97-en nemmel.

A szocialisták nem vettek részt az titkos szavazás eredményének kihirdetésén, és a megválasztott bírósági vezetők eskütételén sem.

A képviselők – a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló sarkalatos törvény elfogadásával – november 28-án döntöttek arról, hogy januártól elválik a Kúria – mai nevén LB – és a bírói igazgatási szerv vezetőjének személye.

A tizennégy év után megszűnő OIT és annak elnöke igazgatási jogkörei az OBH elnökéhez kerülnek, akinek hatáskörébe tartozik a bírósági felsővezetők kinevezése és a bírák kinevezésére vonatkozó indítvány megtétele (a kinevezési jog a köztársasági elnököt illeti meg). Az OBH elnöke újraválasztható, ha lejár a megbízatása, ha pedig a parlament addig nem talál a helyére új elnököt, mandátuma az utódja megválasztásáig meghosszabbodik.

A bírósági hivatal elnökének feladata lesz a többi között, hogy – az ügyek ésszerű időn belüli elbírálása érdekében – másikat jelöljön ki a leterhelt bíróság helyett annak kérésére vagy a legfőbb ügyész indítványára.

A Kúria elnöke igazgatási jogköröket nem gyakorol majd, a szakmai vezetésért lesz felelős; ő nevezheti ki a Kúria kollégiumvezetőit, irányíthatja és ellenőrizheti a Kúria vezetőinek igazgatási tevékenységét.

A Kúria feladata marad a felülvizsgálati kérelmek elbírálása és – amennyiben egy büntetőügy megyei szinten kezdődik – a harmadfokú eljárás lefolytatása. Továbbra is végzi majd a joggyakorlat egységesítését, és dönt az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközéséről, indokolt esetben a megsemmisítésükről, továbbá megállapíthatja, ha a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta.

(MTI)


Összeállítás a régi formájában megszűnő Legfelsőbb Bíróságról és az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsról:

Az igazságszolgáltatás feladatát Magyarországon jelenleg a Legfelsőbb Bíróság, az ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi és a munkaügyi bíróságok látják el. A bírósági hierarchia csúcsán a Legfelsőbb Bíróság áll. Ma a legfontosabb feladata az egységes és következetes bírói gyakorlat kialakítása. Ezt a feladatát ún. jogegységi határozatok meghozatalával látja el. Ezek a határozatok elvi jellegű iránymutatásokkal szolgálnak, melyek kötelezőek a bíróságokra nézve. A Magyar Köztársaság legfőbb bírói szerve a Legfelsőbb Bíróság. A Legfelsőbb Bíróságot az elnök vezeti, akinek munkáját egy elnökhelyettes segíti. A Legfelsőbb Bíróságon ítélkező és jogegységi tanácsok, valamint büntető, polgári és közigazgatási kollégiumok működnek. A Polgári Kollégium polgári, gazdasági és munkaügyi szakágazatra tagozódik. A Legfelsőbb Bíróságon büntető, polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási szakágú jogegységi tanácsok működnek. A jogegységi tanács, ha egy szakág ügykörét érintő ügyben jár el öttagú, ha a döntés több szakág ügykörét érinti, hét tagból áll. A Legfelsőbb Bíróság az igazságszolgáltatási feladatait kollégiumok keretében látja el. A kollégiumok háromtagú tanácsokban fejtik ki ítélkezési tevékenységüket. Ezekhez egy-egy tanácsjegyző és általában egy-egy tisztviselő, illetve írnok tartozik. A Legfelsőbb Bíróság engedélyezett létszáma 328 fő, amelyből a bírák engedélyezett létszáma a vezetőkkel együtt 83 fő.

A bírói függetlenséget, azt, hogy a bíró (bíróság) előtt folyamatban lévő ügyben a döntést senki, semmilyen módon nem befolyásolhatja az Alkotmány garantálja. A bírói függetlenség maradéktalan érvényesülését szolgálandó a bírósági szervezet igazgatását egy független intézmény, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) látja el.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) a bíróságok központi igazgatását végző, továbbá az ítélőtáblák és megyei bíróságok elnökeinek tevékenységét felügyelő testület. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot (OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény hozta létre. Az OIT 15 tagú. Elnöke hivatalból a Legfelsőbb Bíróság elnöke, tagjai a legfőbb ügyész, az igazságügyi miniszter (jelenleg igazságügyi és rendészeti miniszter), a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, két országgyűlési bizottsági tag (egyik az Alkotmány- és Igazságügyi Bizottság, a másik a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tagja) és kilenc bíró, akiket a bírák egymás közül választanak meg 6 évre. Az OIT döntéseinek előkészítését, illetve azok végrehajtását az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OITH) végezte.

A Legfelsőbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökei az OIT létrehozása óta:

1997. 11. 13. – 2002. 06. 25.: Solt Pál (a Legfelsőbb Bíróság elnöki tisztét 1990. 06. 25-től töltötte be)

2002. 06. 25. – 2008. 06. 28.: Lomnici Zoltán

2009. 06. 22. – Baka András.

(MTI)