A közlemény így folytatódik:

„Az Oktatási Hivatal által feltárt hiányosságok alapján egyértelmű, hogy az iskola 2008-as érettségi vizsgái nem érvényesek, azokat a Hivatalnak illetve Hiller Istvánnak a Magyar Köztársaság törvényei alapján érvénytelenítenie kell. Ezt most ismételten bizonyítjuk az ide vonatkozó Kormány Rendelet valamint az Oktatási Hivatal Határozata alapján.

A 100/1997. (VI. 13.) Kormány Rendelet az érettségi vizsgabizottságról és a szóbeli érettségi menetéről a következőket írja:

– 13. § (3) „Vizsgáztató tanár az lehet, aki a közoktatásról szóló törvény 17. §-ának (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján a vizsgatárgyat a középiskolában taníthatja.”

– 33. § (3) „A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság tagjai közül egyidejűleg legalább háromnak – az elnöknek és a vizsgabizottság két tagjának – jelen kell lennie. (…) Fel kell függeszteni a szóbeli vizsgát addig, ameddig a megfelelő számú bizottsági tag jelenléte nem biztosítható.”

Az Oktatási Hivatal megvizsgálta az érettségiztető oktatók – a vizsgabizottság tagjainak – végzettségét. A hivatal határozata hat vizsgáztatóról számol be. Három főről a hivatal megállapította, hogy bizonyosan nem rendelkeznek a középiskolai tanításhoz megfelelő szakképzettséggel, illetve az azt igazoló hiteles dokumentumokkal. További három oktatóról semmilyen szakképesítést igazoló dokumentum vagy diplomamásolat sem került elő. (Ez a Határozat 7. oldalán és 8. oldalán olvasható – szerk.)

Azaz a vizsgabizottság hét tagjából hatot a Magyar Köztársaság törvényei szerint nem lehet jogszerűen a vizsgabizottság tagjainak számítani, mivel nem rendelkeztek a törvény által előírt szakképzettséggel. Ezt az Oktatási Hivatal Határozata egyértelműen kimondta.

Mivel a 100/1997. (VI. 13.) Kormány Rendelet szerint a vizsgabizottságban legalább 3 olyan tagnak jelen kell lennie az érettségi teljes ideje alatt, akik rendelkeznek a törvényben előírt felsőfokú végzettséggel, a Montessori Gimnázium és Szakközépiskola 2008-as érettségi vizsgái nem lehettek érvényesek, a vizsgaeredmények visszavonásáról az Oktatási Hivatalnak vagy az oktatási miniszternek kötelessége gondoskodni.

Az előbbiekben bemutatott tény ugyanakkor csak egy, a Montessori iskolában feltárt elképesztő hiányosságok közül. Az a határozott véleményünk, hogy a középiskola, amelyben bizonyítottan nem tanít egyetlen középiskolai tanár sem, az Oktatási Hivatal és Hiller István mulasztása miatt 2008. szeptemberétől csak tovább butítja a gyerekeket, mérhetetlen kárt és későbbi problémát okozva ezzel sok gyerek és szülő számára.

Mindezen okok miatt arra kérjük Hiller István urat, hogy ne Gyurcsány Ferenc beosztottjaként, hanem a Magyar Köztársaság oktatási minisztereként járjon el a Montessori Gimnázium és Szakközépiskolában feltárt hiányosságokkal kapcsolatban! Arra kérjük, hogy oktatási miniszterként tartsa be és tartassa be országunk törvényeit, és a jogszabályok súlyos, példátlan megszegése miatt érvénytelenítse az érvénytelen érettségi vizsgákat! Végezetül arra kérjük, hogy segítsen az iskolában rekedt, tanárok nélkül butításra ítélt gyerekek normális iskolákba menekítésén, ha már a tanárok nélküli iskolát politikai okok miatt nem zárták be időben!

Szeretnénk felkérni Hiller István Oktatási Miniszter urat, hogy kijelentéséért, – miszerint méltatlan dolog a miniszterelnököt a gyermekén keresztül támadni – kérjen elnézést azoktól a szülőktől, akik az egész eljárást elindították, akiknek a gyermekei a mai napig is szenvedő alanyai a történteknek, illetve kérjen elnézést Hoffmann Rózsa képviselőtársától!

A Miniszter Úr kijelentése nélkülöz minden valóságot. Többször is kiemelten hangsúlyoztuk, hogy a Montessori nevét viselő iskola és annak vezetősége, illetve tanári kara vétett súlyos hibákat, követett el többszörösen jogszabálysértéseket. Egyetlen egy esetben sem támadtuk a miniszterelnököt vagy gyermekét. Az, hogy a Miniszter Úrnak mi a saját véleménye, ebben az esetben nem mérvadó, kijelentése sértő, és kifejezetten személyeskedő jellegű.

Szomorú tényként kezelendő, hogy a Miniszter Úr nem reagált kellő időben nevezett iskolával kapcsolatosan a súlyos jogszabálysértésekre.

Állításaink alátámasztásaként idéznénk az Oktatási Hivatal Határozatából:

– „Az intézmény a csoportszervezési és a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó szabályokat megsértette, ami kirívó jogsértés. Emellett figyelemmel kell lenni arra, hogy az intézmény a működés feltételeinek minimumát sem teljesíti, a szakképzetlen pedagógusok alkalmazásával különösen veszélyezteti a tanulók tanuláshoz való jogát…”

– „…a helyzet fennmaradása … veszélyeztetné az intézmény tanulóinak helyzetét…..

A Montessori botrányban érintett szülők”

(csepelinfo.hu)