Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) ünnepélyes megnyitóján a soros tanácsi elnökség képviseletében Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter vett részt. Az eseményen az Európai Bizottságot Günther Oettinger energiaügyi biztos, míg az ügynökségnek otthont adó Szlovéniát Borut Pahor miniszterelnök képviselte. Fellegi Tamás az ünnepélyes megnyitó előtt kétoldalú energetikai tárgyalásokat folytatott Darja Radić szlovén gazdasági miniszterrel, melynek legfontosabb témáját a két ország villamos energia és földgáz kapcsolatainak kiépítésével összefüggő lehetőségek megvitatása jelentette.

Az ügynökség megnyitása alkalmából rendezett konferencián elmondott beszédében Fellegi Tamás hangsúlyozta: az ügynökség felállítása az első konkrét lépés a 2014-re kiépítendő uniós belső energiapiac létrehozása felé vezető úton. Az Európai Unió fontos szerepet szán az ACER-nek a belső energiapiac kialakítása és működésének szabályozás kapcsán olyan kiemelt területeken mint a transzparens költségallokációs mechanizmus kialakítása és a helyi szabályozó hatóságok együttműködésének segítése és támogatása.

Az előadást követően Fellegi Tamás kérdésre válaszolva közölte: Magyarország jól áll a 3. uniós energiacsomag hazai jogrendbe történő átültetésével. A kormány még tavaly benyújtotta az erről szóló törvénytervezetet az Országgyűlés számára, amely várhatóan két-három héten belül megszavazza az előterjesztést. A 3. energiacsomag legfontosabb elemei a rendszerirányító társaságok tulajdonosi szétválasztására vonatkozó rendelkezések, amelyek úgy kerülnek átvételre a magyar jogrendbe, hogy mindhárom lehetséges megoldást opcióként kínálja majd fel a jogszabály – tette hozzá a miniszter.

Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER

Az Európai Parlament és a Tanács a 713/2009/EK számú rendelettel hívta életre az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségét, részben az ERGEG (European Regulators’ Group for Electricity and Gas) utódjául. Az ügynökség elsődleges feladata a nemzeti szabályozó hatóságok – az általuk alapvetően nemzeti szinten ellátott – szabályozási feladatainak közösségi szintű támogatása, valamint szükség esetén e tevékenységek összehangolása. A szervezet ugyanakkor jelentős feladatokat és jogosítványokat kapott még a határkeresztező infrastruktúrához való hozzáférés tekintetében, illetve az átviteli rendszerirányítók működésének összehangolásában is.

Az ACER jogosult az átviteli rendszerüzemeltetők, a nemzeti szabályozó hatóságok és az Európai Unió legfontosabb intézményei számára véleményeket és ajánlásokat (opinions and recommendations) megfogalmazni. Lehetősége van egyedi esetekben kötelező erejű határozatokat (individual decisions) hozni, illetve keretjellegű – nem kötelező érvényű – iránymutatásokat (framework guidelines) benyújtani az Európai Bizottságnak.

Az ügynökség legfelsőbb döntéshozó testülete az Igazgatási Tanács (Administrative Board) melynek kilenc tagja (akik közül öt főt az Európai Tanács és két-két főt pedig az Európai Bizottság és az Európai Parlament delegál) egy-egy szavazattal rendelkezik. A tagokat akadályoztatásuk esetén személyes póttag helyettesítheti. A testület általános szabály szerint a döntéseket a jelenlévők 2/3-os többségével hozza meg. Az Igazgatási Tanács nevezi ki az ügynökség igazgatóját, a Szabályozók Tanácsának és a Fellebbezési Tanácsnak a tagjait. Feladatai közé tartozik az éves munkaprogram és az éves jelentés elfogadása.

Az ügynökséget az öt évre kinevezett igazgató (director) irányítja – jelenleg az első kinevezett igazgató dr Alberto Pototschnig. Az igazgató kinevezése egy alkalommal három évvel meghosszabbítható, képviseli és igazgatja az ügynökséget, előkészíti az Igazgatási Tanács munkáját, és szavazati jog nélkül részt is vesz annak ülésein. Az igazgató hirdeti ki, és hajtatja végre az ügynökség döntéseit és határozatait.

A Szabályozók Tanácsa (Board of Regulators) véleményt ad a jogi aktusokról, az igazgatójelölt személyéről, valamint jóváhagyja a munkaprogramot és az éves jelentést. A Szabályozók Tanácsában valamennyi uniós nemzeti szabályozó hatóság egy szavazattal rendelkező tagot és egy póttagot delegál, ugyanakkor a testületnek tagja az Európai Bizottság szavazati joggal nem rendelkező delegáltja és annak póttagja is.

A Fellebbezési Tanács (Board of Appeal) alapvető feladata a fellebbezések elbírálása lesz, ugyanis bármely természetes vagy jogi személy (akár nemzeti szabályozó hatóság is) nyújthat majd be fellebbezést az ACER által hozott határozatok ellen, amennyiben a panaszos a címzettje, vagy őt közvetlenül és egyénileg érinti az ügynökség határozata. A Fellebbezési Tanácsnak hat tagja (és póttagja) van, akik kikerülhetnek egy nemzeti szabályozó hatóság, nemzeti versenyhatóság vagy bármely más nemzeti vagy közösségi intézmény tagjai közül. Feltétel viszont velük szemben, hogy megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek az energetika területén. A Fellebbezési Tanács döntése ellen az Európai Bírósághoz lehet majd fordulni.

Az ACER költségvetése közösségi támogatásból (az Európai Unió általános költségvetéséből), a mentesítési határozat iránti kérelemért fizetendő díjakból, ill. a közösségi és tagállami hozzájárulásokból áll.