A magyarság sorsközösség-vállalását hordozó morális fogalom; vérségi alapon teljesen értelmetlen. Azt is elhatároztuk, hogy a VÉSZ és a Mozgalom felveszi a küzdelmet a rasszista-fasiszta törekvések ellen is, mert ezek a törekvések, a látszólagos szembenállás ellenére, valójában a Mammon-kultusz legfőbb szövetségesei, mivel hiteltelenné tehetik a szipolyozó befektetői körök és az embertelen, a vállalkozásokat és a lakosságot egyaránt tönkretevő bankuralom elleni fellépésünket.

Tájékoztattak, majd személyesen is meggyőződtem, hogy a HunHír internetes újság „Lakoltassuk ki a zsidó Raiffeisen Bankot Magyarországról” címmel közölt cikket a VÉSZ és a VÉSZutánGYŐZ Mozgalom fellépéséről az általunk Magyarország közellenség bankjának minősített Raiffeisen Bankkal szemben. A cikk címét súlyos provokációnak kell tekintenem, annak ellenére, hogy a szöveg egyébként korrekten idézi az ezzel kapcsolatos nyilatkozatunk részleteit, sőt az utána közölt szerkesztőségi kommentár még szeretetéről is biztosít, és tisztelettel említ. A cikk címe ugyanis alkalmas arra a beállításra, mintha ez a címként szereplő „jelszó” tőlünk származna. A „jelszó” maga pedig, a Raiffeisen Bank „zsidó” jelzővel történt megjelölésével (holott osztrák bankról van szó), annak a fasiszta-rasszista ordas eszmének a felidézését tükrözi, amelynek esküdt ellenségei vagyunk. Ugyanúgy harcolunk ez ellen az eszme ellen, mint a pénzhatalmi pusztítás ellen is.

Mindkét személyes szembenállásom: az antirasszizmusom és az antimammonizmusom is ugyanarról a tőről fakad: a magyar nép iránti elkötelezettség és az általános emberszeretet Krisztusban gyökerező életfájáról.

Ezért mind a magam, mind a VÉSZ és a Mozgalom nevében kategorikusan visszautasítom ezt a provokációt. Nem fogjuk megengedni, hogy újfasiszta-rasszista áramlatokkal összemossanak bennünket. Nem is lenne jobb módszer tiszta, igaz ügyünk lejáratására!

Mert mit is akarunk mi? A kis- és középvállalkozások érdekvédelmét, talpra állítását, konszolidációját és hosszú távú stabilizációját; a kilakoltatásra kárhoztatott családok megmentését; a bankok jogtipró túlhatalmának megszüntetését; a súlyos közjogi és közhatalmi válság igazi demokráciát hozó megoldását. Nem tűrjük el, hogy tiszta, nemes céljainkat ordas eszmék sarába rántsák felelőtlen emberek.

Arra is ki kell térnem, hogy nem azokat tartjuk rasszistáknak, újfasisztáknak, akiket a mai, morálisan is bukott hatalom annak minősít. Például nem fasiszta és nem rasszista Budaházy György, akinek a Szentkorona Rádióban félórás élő interjút adtam. Budaházy – nyilvánvalóan tudva származási körülményeimről – maximális tisztelettel beszélt velem, a VÉSZ és a Mozgalom küzdelmeiről pedig nagy elismeréssel szólt a műsorban. Komoly, népét cselekvő felelősséggel szerető fiatalembernek ismertem meg. Egy szó sem igaz abból, hogy terrorista lenne. Szabadságharcos beállítottságú, szeretetre méltó személy, akiben felébredtek a jogos önvédelem reflexei, látva azt a rettenetes pusztítást, amit a megtervezett, megszervezett és illegális pénzzel finanszírozott csalással hatalmat bitorló politikai bűnbanda az egészségügy, az oktatás és a gazdaság területén végrehajtott. (Zárójelben megjegyezzük: a jogerős bírósági ítéletig mindenkit, így Budaházy Györgyöt és minden más fogva tartott személyt is megillet az ártatlanság vélelme, akik nem tudnak a sajtónyilvánosság előtt védekezni!)

A zsidó közösség viszont adós maradt azzal, hogy határozottan fellépjen ez ellen a pusztítás ellen. Pedig Istene az igazság és az igazságosság Istene, aki Izrael legnagyobb királyát, Dávidot is megbüntette, amikor az cinikus gaztettet hajtott végre a hettita Úriás ellen (Sámuel II. könyve, 11., 12. rész). Az igazság melletti kiállás nem lehet pártállás függvénye egy vallási közösség számára. Isten vezetése alatt élőknél nem lehet sikere a bukott, cinikus politikai bűnbanda hazug, antirasszista propagandájának. Hiszen ez a hatalom gerjeszti az antiszemitizmust.

Az eddigieket a VÉSZ és a Mozgalom nevében is írtam. A továbbiakban személyes üzenetemet szeretném megfogalmazni.

Családom történetében számos áldozata van a zsidó rasszizmusnak és az antiszemita rasszizmusnak egyaránt. Az utóbbiak holokauszt-áldozatok. Sorsomba lett írva a rasszizmus minden fajtájának kategorikus elutasítása. Magamban hordozom a magyar és a zsidó nép tragédiáját, bűnök és vezeklések vállalt fájdalmát.

Azonosulok a magyar nép múltjával és jelenével, minden bajával és nehézségével, és soha nem tagadtam meg zsidó származásomat, a zsidó nép múltjával és jelenével azonosulásomat sem. Minden cselekedetem és kezdeményezésem azonban a jövőre irányul, a közös jövőre, az egyetemes emberiség jövőjére.

Kijelentem tehát: eljött az idő – a magyar és a zsidó nép megbékélésének ideje. Így szól az Úr. Halld meg, Izrael: Ha számon tartod néhány év rettenetes bűneit, ne feledkezz meg sok száz év történelmi érdemeiről sem! Arról, hogy Európa minden országából, azokból is, amelyek most oly büszkék a toleranciájukra, ide, Magyarországra, a Magyar Királyság területére menekülhettél a pogromok elől. Arról se feledkezzél meg, hogy itt békét, biztonságot, megélhetést találtál, ennek a kedves, barátságos, befogadó lelkületű népnek a körében. Alkotóerőd itt kibontakozhatott. Ha kárhoztatod a magyar népet bénult passzivitása miatt a holokauszt rettenetes bűnei idején, nézz végre magadba: te talán nem bénultál meg a gonoszság ilyen erejű tobzódása láttán? Vedd figyelembe, mert Istened igazságos és irgalmas Isten, hogy az antiszemitizmus kísértése bár egy törpe kisebbségben mindig jelen volt, de a holokauszt szándéka nem a magyar népből fakadt, hanem ezt a szándékot katonai erővel kényszerítették rá. Fogadd el, hogy más ítélet alá esik az államhatalom, és más alá a nép. Ha te nem tudtál és nem akartál hőssé lenni saját védelmedben, miért hordozol szemrehányást az iránt a jámbor nép iránt, amelyik szintén nem tudott hőssé válni a rettenet idején? És vedd azt is figyelembe, mert Istened igazságos és irgalmas Isten, hogy a magyar nép sorscsapások sorozatában vezekelte le bűneit. Lásd be, hogy neked is bőven vannak megbánásra szoruló bűneid a magyar nép szenvedésében. Tekints arra is, hogy az újfasiszta törekvéseket e földön nem a zsidó, hanem a magyar nép szorítja perifériára.

Hallja meg a magyar nép is: Tudjál végre megbocsátani önmagadnak! A bűnök letagadása, kimagyarázása nem hoz tisztulást. Ne hallgass a téged bűneid miatt dicsérő hamis szónokokra. Bármit mondjanak, a hazafiasság álarca mögül egyre mélyebbre akarnak téged taszítani. Légy méltó önmagad legszebb hagyományaihoz, vedd fel a keresztedet, s legyen bátorságod szembenézni önmagaddal: kimondani és megbánni bűneidet, megtisztulni tőlük, és megbocsátani önmagadnak, hogy múltadat beszennyezted. És ha végre megbocsátottál magadnak, bocsásd meg a zsidó népnek is, hogy a soraiból sokan, oly dicstelen szerepet játszottak szükségszerű vezeklésedben. S ha erre emlékezel, ne felejtkezz el arról sem, hogyan épült be fejlődésedbe oly sok zsidó ember szorgalmas munkája, olykor világraszóló dicsőséget szerezve neked. S ha ezeken túl vagy, mutass rá bátran önmagad magasztos méltóságára, Európa és a világ üdvére hordozott nemes küldetésedre! Arra, hogy oly sokszor emelted a világ fölé a szabadság és a testvériség fénylő szellemét, a tudás és alkotóerő egyetemes fejlődést szolgáló géniuszát! Hogy te, akit gonosz hatalmak oly sokszor tettek bujdosóvá saját hazádban, és oly sokszor kényszerítettek arra, hogy idegen földön edd a jövevények, a befogadottak keserű kenyerét, te magad, egész történetedben, befogadó, védelmet, biztonságot adó menedék voltál minden üldözött számára.

Ezért Isten kedves népe vagy, akit meg fog menteni az Úr. Ha a magyar nép nem megy végig a megbékélést termő úton, további sorscsapások sorozata lesz. Ha a zsidó nép nem megy végig a megbékélést termő úton, ezzel igazságos és irgalmas Istenét tagadja meg – aki pedig oly sok bűnét megbocsátotta már –, állandó bizonytalanság és veszélyeztetettség lesz a sorsa.

Mert hiába mondják Izrael megátalkodott, a bosszút végtelenségig fokozni akaró hamis, istentelen szónokai, hogy kiiktatják a magyar népet, és hódítóként, pénzzel, szipolyozással, csalással elfoglalják a Kárpát-medencét, ez soha nem fog nekik sikerülni. Mert mindenkinek látnia kell, hogy a magyar nép is Isten népe, üldözöttek menedéke. A megbocsátásra képtelenség, az Isten elleni lázadás pedig mindig csak újabb tragédiákat hozott Izrael történetében is. De ha a magyar és a zsidó nép megérti az idő szavát, vállalja a szembenézés, a megbánás és a megbocsátás fájdalmát, és – Megváltójuktól indítva a magyar emberek, Teremtőjüktől indítva a zsidó emberek – kezüket nyújtják egymás felé, soha nem látott virágzás fog bekövetkezni ebben az országban. A világ javára, az emberiség üdvére.

Éliás Ádám

A Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége elnöke