A trianoni békeszerződés megkötésének 90. évfordulójához közeledve a Fidesz törvényben nyilvánítaná a Nemzeti Összetartozás Napjává június 4-ét. A javaslat kinyilvánítja, hogy az első világháborút lezáró 1920-as béke a magyarság XX. századi történetének legnagyobb tragédiája; hogy az Országgyűlés tisztelettel adózik azok emléke előtt, akik lehetővé tették, hogy a magyarság 1920 után talpra álljon; és azt is, hogy a sebek bármilyen begyógyítása csak a nemzetközi jog keretei között történhet meg.

A fideszes Kövér László előterjesztőként azt mondta, új magyar nemzetpolitikára van szükség.

Kövér László hangsúlyozta: „Egyetlen hibánk, hogy nincs alapgondolatunk egy valódi nemzeti életre. A magyar faj eddigi históriája során 5 krisztusi sebet kapott, Krisztus életét azonban a hatodik oltotta ki, a lándzsaszúrás a szívbe. Vigyázzon a magyarság, hogy ezt a hatodik sebet meg ne érje! Az előttünk álló négy esztendő tétje, hogy vajon megtaláljuk-e a valódi alapgondolatunkat egy valódi nemzeti létre. Ez a törvény erre hívja Önöket!”

Kövér László azt mondta, hagyjuk magunk mögött a trianoni traumát, ne mások ellenében, hanem velük együtt emlékezzünk, és hogy június 4-re ne gyásznapként tekintsünk. A szocialista Hiller István szerint a trianoni béke igazságtalan és elhibázott volt.

Hiller István elmondta: azt javaslom a nemzeti összetartozást, a magyarság összetartozását, a magyarság és európaiság összetartozását fejezzük ki együtt. Hozzátette: nevezzük Trianon dátumát, június 4-ét, és Európa Napját, május 9-ét a Nemzeti összetartozás napjának!

A Jobbik üdvözölte az előterjesztést és támogatja a törvényt. Vona Gábor pártelnök szerint sokszor a határon túli magyarok őrzik a magyarság lángját.

Vona Gábor szerint aki a nemzeti összetartozásról szóló törvényjavaslatot nem fogja megszavazni, az sohasem volt benne a magyar történelemben.

Vona Gábor gratulált az előterjesztőknek, még akkor is, ha a Fidesznek esetleg az volt ezzel a célja, hogy nemzeti jellegű javaslatokkal kifogja a szelet a Jobbik vitorlájából. A pártelnök javasolta, fogják is ki a szelet, a radikális párt támogatni fog minden ilyen törvényt.

(InfoRádió)

* * *

Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről

Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az Alkotmányban rögzített felel ősségünk jegyében, a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920 . június 4-én aláírt békediktátumra emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit és más nemzetek jogát arra, hogy a magyarság számára fontos kérdésekről másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve, hogy e cselekedettel hozzájárulunk a Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésen és együttműködésen alapuló békés jövőjéhez, s egyúttal a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez, a következő törvényt alkotjuk:

1. §

A Magyar Köztársaság Országgyűlése tisztelettel adózik mindazon emberek, közösségeik és azok vezetői, illetve az ő emlékük előtt, akik 1920. június 4., a magyar nemzet külső hatalmak által előidézett igazságtalan és méltánytalan szétszaggattatása után áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetővé tették, hogy e tragédiát követően a magyarság mind szellemi, mind gazdasági értelemben képes volt újra megerősödni, s képes volt túlélni az ezt követő újabb történelmi tragédiákat is . Az Országgyűlés fejet hajt mindazon nők és férfiak, illetve az ő emlékük előtt, akik e küzdelemben az elmúlt kilencven év során magyarságukért hátrányt, sérelmet szenvedtek, külön megemlékezve azokról, akik az életüket kényszerültek áldozni nemzeti önazonosságuk vállalásáért .

2. §

A Magyar Köztársaság Országgyűlése megállapítja, hogy a trianoni békediktátum által felvetett kérdések történelemből ismert eddigi megoldási kísérletei — mind az idegen hatalmak segítségével végrehajtott újabb határmódosítások, mind a nemzet i önazonosságnak a nemzetköziség ideológiája jegyében történt felszámolására irányuló törekvések — kudarcot vallottak. Ebből kiindulva az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a fenti problémák megoldását csak a nemzetközi jogi szabályok által kijelölt keretek között, demokratikus berendezkedésű, szuverenitásuk birtokában lévő, polgáraik és közösségeik számára gyarapodó jólétet, jogbiztonságot és a gyakorlatban is érvényesülő jogegyenlőséget biztosító, egyenrangú országok kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködése eredményezheti, melynek kiindulópontja csak az egyének — a nemzeti önazonosság megválasztását is magában foglaló — szabadsága, s a nemzeti közösségek belső önrendelkezéshez való joga lehet . Az Országgyűlés ugyanakkor elítél minden olya n törekvést, amely az adott állam területén kisebbségben élő nemzetrészek asszimilációjának előidézésére irányul.

3. §

A Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösség i önazonosságának meghatározó eleme . Ebből kiindulva az Országgyűlés megerősíti Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására és ápolás ára, és az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevő közösségi autonómia különböző formáira irányuló természetes igényének támogatására.

4. §

A Magyar Köztársaság Országgyűlése kötelességének tekinti arra inteni a nemzet ma élő tagjait és a jövendő nemzedékeket, hogy a trianoni békediktátum okozta nemzeti tragédiára mindörökké emlékezve, más nemzetek tagjaiban okkal sérelmeket keltő hibáinkat is számon tartva, s ezekből okulva, az elmúlt kilencven esztendő küzdelmeiben az összefogás példáiból, a nemzeti megújulás eredményeiből erőt mentve, a nemzeti összetartozás erősítésén munkálkodjanak Ennek érdekében az Országgyűlés június 4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja .

5. §

Jelen törvény 2010 . június 4-én lép hatályba.

Indokolás

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott Közép-Európai nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Közép- Európa államai és nemzetei a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelően eltérő módon viszonyulnak a szerződéshez. Egyes nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése szempontjából meghatározó és előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára Trianon a XX . század legnagyobb tragédiája .

A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk : a nyelvéből és kultúrájából erőt mentő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására .

Budapest, 2010. május 19.

Dr. Kövér László

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Dr. Semjén Zsolt

Kereszténydemokrata Néppárt