A különféle statisztikai fölmérések, hangulat- és helyzetjelentések szerint hazánk a legrosszkedvűbb ország az Európai Unióban. Ahhoz képest, hogy hajdan mi voltunk a „legvidámabb barakk” a kommunizmusban, a megállapítás nem túl biztató. Minden általánosítástól óvakodnék, de általánosítás nélkül nincs véleményalkotás. A rossz közérzetet általában tényleges okok idézik elő egy-egy közösségben, de nagy szerepük van a búsongásgerjesztésben a médiumoknak, a hangadó figurancoknak és az egymással agyart csattogtató pártoknak. Főleg ez utóbbiak! Elszontyolítják történelmünket, a talmi, napi politika szolgálóleányává alacsonyítva azt, nem érdeklik a történelmi tények, hazudnak is múltunkról, ha a pillanatnyi sarki szatócs érdekeik azt kívánják. E füllentyűk alkalmasak arra, hogy közhangulatot romboljanak, pesszimizmust szurkáljanak a társadalom vénájába.

A veszedelmük ezeknek a közvéleményt befolyásoló, hamis zongorahangolóknak, hogy össznépi pesszimizmust sugalmazó nézeteik valós faktorokat is emlegetnek, tehát az igazság, az igazmondás látszatát keltik. Legutóbb Szilágyi Ákos írt elgondolkodtató esszenetet, amelyben Trianon és a holokauszt együtt szerepel. Szóban és írásban tömény pesszimizmussal öntve nyakon bennünket. El nem hanyagolható tény, hogy atyja barátaim közé tartozott, míg élt, ellentétes politikai nézeteket vallva fiával, viszont az én fiam az ő fia tanítványa volt az egyetemen, a szocialista-liberális kormányok idejében. Az volt a véleménye, hogy Spiróval együtt a legokosabb és legtárgyilagosabb, nyíltan a hatalmat gyakorló személyeket és pártokat (MSZP, SZDSZ stb.) kritizáló tanárok közé tartoztak. Magam is a politikai túloldal legokosabbjai közé sorolom őket, csak éppen pesszimizmusukban nem osztozom. Annál is kevésbé, mert kezembe került dr. Rókusfalvy Pál nyugalmazott egyetemi tanár könyve: Úton a tudásalapú társadalom felé címmel, amely mű hasonló tényekre hagyatkozik, mint Szilágyi Ákos, nem kicsinyítve, szelídítve súlyosságukat, de merőben más következtetéseket von le belőlük, s korántsem sugall kilátástalanságot.

Megállapítja mindenekelőtt, hogy a magyarság évezrede élet-halál harcot vív a megmaradásért. Most is. Ám hangsúlyozza: megmaradtunk. Meglehetősen könyörtelen véleménye szerint a magyarokat ért népirtások, országföldarabolások, „ellenségeink totalitáris gonoszsága” következtében anyagi megsemmisítésünk, társadalmi osztályaink lépcsőzetes fölszámolása után most a szisztematikus lélekrombolás módszereit alkalmazzák egyre hatékonyabban. Azt állítja, a magyarság helyzete ma „a 2010-ben megindított újjáépítés eredményei ellenére súlyosabb, mint tizenkét évvel ezelőtt, 2002-ben” volt.

Sőt, mai állapotainkat a tatárjárás utáni időkhöz hasonlítja, de rosszabbnak tartja, mint az volt 1241 után, a tatárok kitakarodásával. Noha pusztított a kolera, az ország romokban, az emberveszteség óriási. „Az életben maradottak sorsa pedig bizonytalanság, rettegés és megosztottság” volt. Óriási különbség azonban a tatárjárás utáni idők és a mai kor között: a tatárok elhagyták hazánkat, ma viszont az országpusztítók s újratermelődött utódaik jól szervezetten, számos kulcspozícióban – bankokban, médiában, a kultúra és a tudomány területén – cinikus gátlástalansággal rombolnak, hazudnak tovább, jelentős nemzetközi támogatással.

A tatárjárás utáni újjászületés, újjáépítés nem kapott külföldről gerjesztett ellenszelet, ellenben mai újjáépítésünk belső és külső akadályokba, ellenállásba, belső árulásba ütközik. A tatárjárás után az első hívó szóra összefogott a megtizedelt, lerongyolódott, megalázott nemzet. Ma éppen erkölcse és öntudata van elsorvadóban… (Folytatjuk)